By GokiSoft.Com| 16:20 19/05/2020|
Tài Liệu Javascript

JavaScript Get Date Methods - Các phương thức lấy thời gian JavaScript

Các phương thức sau có thể được dùng cho lấy thông tin từ một đối tượng thời gian:

Phương thứcMô tả
getFullYear()Lấy năm như một số gồm 4 kí tự (yyyy)
getMonth()Lấy tháng như một số (0-11)
getDate()Lấy ngày như một số (1-31)
getHours()Lấy giờ (0-23)
getMinutes()Lấy phút (0-59)
getSeconds()Lấy giây (0-59)
getMilliseconds()Lấy mili giây (0-999)
getTime()Lấy thời gian (mili giây từ tháng 1, 1, 1970)
getDay()Lấy các ngày trong tuần như chữ số (0-6)
Date.now()Lấy thời gian. ECMAScript 5.Phương thức getTime()


Phương thức getTime() trả về số lượng của mili giây từ tháng 1, 1, 1970:

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getTime()</h2>

<p>The internal clock in JavaScript counts from midnight January 1, 1970.</p>
<p>The getTime() function returns the number of milliseconds since then:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getTime();
</script>

</body>
</html>Phương thức getFullYear()


Phương thức getFullYear() trả về năm của một thời gian như số gồm 4 kí tự:

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getFullYear()</h2>

<p>The getFullYear() method returns the full year of a date:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getFullYear();
</script>

</body>
</html>Phương thức getMonth() 


Phương thức getMonth() trả về tháng của một thời gian như một chữ số (0-11):

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getMonth()</h2>

<p>The getMonth() method returns the month of a date as a number from 0 to 11.</p>
<p>To get the correct month, you must add 1:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMonth() + 1;
</script>

</body>
</html>


Tip: Trong JavaScript, tháng đầu tiên (tháng 1) là số 0, nên tháng 12 trả về số tháng là 11.


Bạn có thể dùng một mảng của chứa các tên, và getMonth() để trả về tháng như một cái tên:

ví dụ

var d = new Date();
var months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];
document.getElementById("demo").innerHTML = months[d.getMonth()];
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getMonth()</h2>

<p>The getMonth() method returns the month as a number:</p>

<p>You can use an array to display the name of the month:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
var months = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];
document.getElementById("demo").innerHTML = months[d.getMonth()];
</script>

</body>
</html>

 


Phương thức getDate() 


Phương thức getDate() trả về ngày của một thời gian như một số (1-31):

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDate();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getDate()</h2>

<p>The getDate() method returns the day of a date as a number (1-31):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDate();
</script>

</body>
</html>Phương thức getHours() 


Phương thức getHours() trả về giờ của một thời gian như một số (0 - 23):

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getHours();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getHours()</h2>

<p>The getHours() method returns the hours of a date as a number (0-23):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getHours();
</script>

</body>
</html>Phương thức getMinutes() 


Phương thức getMinutes() trả về phút của một thời gian như một số (0 - 59):

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMinutes();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getMinutes()</h2>

<p>The getMinutes() method returns the minutes of a date as a number (0-59):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMinutes();
</script>

</body>
</html>Phương thức getSeconds() 


Phương thức getSeconds() trả về giây của một thời gian như một số (0 -59):

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getSeconds();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getSeconds()</h2>

<p>The getSeconds() method returns the seconds of a date as a number (0-59):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getSeconds();
</script>

</body>
</html>Phương thức getMilliseconds() 


Phương thức getMilliseconds() trả về mili giây của một thời gian như một số (0-999):

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMilliseconds();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getMilliseconds()</h2>

<p>The getMilliseconds() method returns the milliseconds of a date as a number (0-999):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getMilliseconds();
</script>

</body>
</html>Phương thức getDay() 


Phương thức getDay() trả về thứ trong tuần như một số (0 - 6):

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getDay()</h2>

<p>The getDay() method returns the weekday as a number:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.getDay();
</script>

</body>
</html>


Tip: Trong JavaScript, ngày đầu tiên trong tuần (0) nghĩa là "Chủ nhật", thậm chí nếu các đất nước trên thế giới xem xét ngày đầu tiên trong tuần  là "thứ hai" .


Bạn có thể sử dụng một mảng chứa các tên, và getDay() để trả về ngày trong tuần như một cái tên:

ví dụ

var d = new Date();
var days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];
document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript getDay()</h2>

<p>The getDay() method returns the weekday as a number:</p>

<p>You can use an array to display the name of the weekday:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
var days = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];
document.getElementById("demo").innerHTML = days[d.getDay()];
</script>

</body>
</html>Phương thức thời gian UTC 


Các phương thức thời gian UTC thường làm việc cho các thời gian UTC (Universal Time Zone dates):

Phương thứcMô tả
getUTCDate()Giống getDate(), nhưng trả về thời gian UTC 
getUTCDay()Giống getDay(), nhưng trả về ngày UTC 
getUTCFullYear()Giống getFullYear(),nhưng trả về năm UTC 
getUTCHours()Giống getHours(), nhưng trả về giờ UTC 
getUTCMilliseconds()Giống getMilliseconds(), nhưng trả về mili giây UTC 
getUTCMinutes()Giống getMinutes(), nhưng trả về phút UTC 
getUTCMonth()Giống getMonth(), nhưng trả về tháng UTC 
getUTCSeconds()Giống getSeconds(),nhưng trả về giây UTC