IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript Random

JavaScript Random

by GokiSoft.Com - 16:06 19/05/2020 4,904 Lượt Xem

Math.random()


Math.random() trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 (bao gồm), và 1 (bao gồm):

ví dụ

Math.random();       // returns a random number
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.random()</h2>

<p>Math.random() returns a random number between 0 (included) and 1 (excluded):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = Math.random();
</script>

</body>
</html>


TipMath.random() luôn trả về một số bé hơn 1.Số nguyên ngẫu nhiên trong JavaScript(JavaScript Random Integers)


Math.random() dùng cùng Math.floor() có thể dùng để trả về các số nguyên ngẫu nhiên.

ví dụ

Math.floor(Math.random() * 10);   // returns a random integer from 0 to 9
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math</h2>

<p>Math.floor(Math.random() * 10) returns a random integer between 0 and 9 (both 
included):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 10);
</script>

</body>
</html>


ví dụ

Math.floor(Math.random() * 11);   // returns a random integer from 0 to 10
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math</h2>

<p>Math.floor(Math.random() * 11) returns a random integer between 0 and 10 (both included):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 11);
</script>

</body>
</html>


ví dụ

Math.floor(Math.random() * 100);   // returns a random integer from 0 to 99
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math</h2>

<p>Math.floor(Math.random() * 100)) returns a random integer between 0 and 99 
(both included):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 100);
</script>

</body>
</html>


ví dụ

Math.floor(Math.random() * 101);   // returns a random integer from 0 to 100
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math</h2>

<p>Math.floor() used with Math.random() * 101 returns a random integer between 0 and 100 
(both included):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 101);
</script>

</body>
</html>


ví dụ

Math.floor(Math.random() * 10) + 1; // returns a random integer from 1 to 10
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math</h2>

<p>Math.floor(Math.random() * 10) + 1) returns a random integer between 1 and 10 
(both included):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
</script>

</body>
</html>


ví dụ

Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // returns a random integer from 1 to 100
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math</h2>

<p>Math.floor(Math.random() * 100) + 1) returns a random integer between 1 and 
100 (both included):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
</script>

</body>
</html>Một chức năng ngẫu nhiên thích hợp(A Proper Random Function)


Như bạn thấy trong ví dụ trên, có thể là một ý tốt khi tạo một hàm ngẫu nhiên để dùng cho tất cả các mục đích lấy số nguyên ngẫu nhiên.

Những hàm JavaScript luôn trả về một số ngẫu nhiên giữa min (bao gồm) và max (không bao gồm):

ví dụ

function getRndInteger(min, max) {
 return Math.floor(Math.random() * (max - min) ) + min;
}


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.random()</h2>

<p>Every time you click the button, getRndInteger(min, max) returns a random number between 0 
and 9 (both included):</p>

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = getRndInteger(0,10)">Click Me</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function getRndInteger(min, max) {
 return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
}
</script>

</body>
</html>


Hàm JavaScript này luôn trả về một số nguyên giữa min và max (bao gồm cả hai):

ví dụ

function getRndInteger(min, max) {
 return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Math.random()</h2>

<p>Every time you click the button, getRndInteger(min, max) returns a random number between 1 and 10 (both included):</p>

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = getRndInteger(1,10)">Click Me</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function getRndInteger(min, max) {
 return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;
}
</script>

</body>
</html>


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!