IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript Comments - Chú thích trong JavaScript

JavaScript Comments - Chú thích trong JavaScript

by GokiSoft.Com - 09:55 20/05/2020 2,898 Lượt Xem

Các chú thích JavaScript có thể dùng để giải thích JavaScript code, và làm nó dễ dàng hơn cho việc đọc hiểu.

Các chú thích JavaScript có thể cũng được dùng để ngăn chặn việc thực thi, khi thử nghiệm thay thế code.Các chú thích một dòng(Single Line Comments)


Các chú thích một dòng được bắt đầu bằng //.
Mọi văn bản giữa  // và kết thúc của dòng sẽ bị bỏ qua bởi JavaScript(sẽ  không được thực thi).
Dây là một ví dụ sử dụng chú thích single-line(một dòng) trước mỗi dòng code:

ví dụ

document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id="myH"></h1>
<p id="myP"></p>

<script>
// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "JavaScript Comments";
// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
</script>

</body>
</html>


Đây là một ví dụ dùng chú thích đơn tại mỗi cuối dòng để giải thích code:

ví dụ

var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2Các chú thích nhiều dòng(Multi-Line Comments)


Các chú thích nhiều dòng được bắt đầu với /* và kết thúc với */.

Mọi văn bản giữa  /* và */ sẽ bị bỏ qua bởi JavaScript.

Đây là một ví dụ của việc dùng chú thích nhiều dòng (một khối chú thích) đê giải thích code:

ví dụ

/*
The code below will change
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";


Tip: Các bình luận một dòng duy nhất thường phổ biến.

Các khối chú thích thường được dùng cho các tài liệu chính thức.Sử dụng chú thích để ngăn việc thực thi


Dùng chú thích để ngăn sự thực thì của code phù hợp cho việc thử nghiệm code.

Thêm  // trước mỗi dòng code để thay đổi các dòng code từ một dòng có thể thực thi thành một dòng chú thích.

Đây là một ví dụ dùng // để ngăn việc thực thi của một trong các dòng code:

//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Comments</h2>

<h1 id="myH"></h1>

<p id="myP"></p>

<script>
//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
</script>

<p>The line starting with // is not executed.</p>

</body>
</html>


Đây là ví dụ dùng khối chú thích để ngăn chặn việc thực thi của nhiều dòng:

/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Comments</h2>

<h1 id="myH"></h1>

<p id="myP"></p>

<script>
/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "Welcome to my Homepage";
document.getElementById("myP").innerHTML = "This is my first paragraph.";
*/
document.getElementById("myP").innerHTML = "The comment-block is not executed.";
</script>


</body>
</html>

Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!