By GokiSoft.Com| 09:55 20/05/2020|
Tài Liệu Javascript

JavaScript Comments - Chú thích trong JavaScript BT1296

Các chú thích JavaScript có thể dùng để giải thích JavaScript code, và làm nó dễ dàng hơn cho việc đọc hiểu.

Các chú thích JavaScript có thể cũng được dùng để ngăn chặn việc thực thi, khi thử nghiệm thay thế code.Các chú thích một dòng(Single Line Comments)


Các chú thích một dòng được bắt đầu bằng //.
Mọi văn bản giữa  // và kết thúc của dòng sẽ bị bỏ qua bởi JavaScript(sẽ  không được thực thi).
Dây là một ví dụ sử dụng chú thích single-line(một dòng) trước mỗi dòng code:

ví dụ

document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id="myH"></h1>
<p id="myP"></p>

<script>
// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "JavaScript Comments";
// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
</script>

</body>
</html>


Đây là một ví dụ dùng chú thích đơn tại mỗi cuối dòng để giải thích code:

ví dụ

var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2Các chú thích nhiều dòng(Multi-Line Comments)


Các chú thích nhiều dòng được bắt đầu với /* và kết thúc với */.

Mọi văn bản giữa  /* và */ sẽ bị bỏ qua bởi JavaScript.

Đây là một ví dụ của việc dùng chú thích nhiều dòng (một khối chú thích) đê giải thích code:

ví dụ

/*
The code below will change
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";


Tip: Các bình luận một dòng duy nhất thường phổ biến.

Các khối chú thích thường được dùng cho các tài liệu chính thức.Sử dụng chú thích để ngăn việc thực thi


Dùng chú thích để ngăn sự thực thì của code phù hợp cho việc thử nghiệm code.

Thêm  // trước mỗi dòng code để thay đổi các dòng code từ một dòng có thể thực thi thành một dòng chú thích.

Đây là một ví dụ dùng // để ngăn việc thực thi của một trong các dòng code:

//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Comments</h2>

<h1 id="myH"></h1>

<p id="myP"></p>

<script>
//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
</script>

<p>The line starting with // is not executed.</p>

</body>
</html>


Đây là ví dụ dùng khối chú thích để ngăn chặn việc thực thi của nhiều dòng:

/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Comments</h2>

<h1 id="myH"></h1>

<p id="myP"></p>

<script>
/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "Welcome to my Homepage";
document.getElementById("myP").innerHTML = "This is my first paragraph.";
*/
document.getElementById("myP").innerHTML = "The comment-block is not executed.";
</script>


</body>
</html>

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1296

Bình luận