IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Tạo hình tam giác bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript

Tạo hình tam giác bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript

by GokiSoft.com - 19:25 30/10/2021 18,274 Lượt Xem

Hướng dẫn tạo cấu trúc cây hình tam giác bằng javascript
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Ung dung Loop</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	//Hien thi dialog -> cho phep nhap gia tri cua N
	var N = prompt('Nhap gia tri N')
	//Chuyen kieu du lieu cua N tu string toi int
	N = parseInt(N)
	//xay dung do cao cua hinh tam giac
	for(i=0;i<N;i++) {
		//tao hang (row) *
		for(j=0;j<=i;j++) {
			document.writeln(" * ")
		}

		//xuong dong khi hien thi ket qua cua tung hang
		document.writeln("<br/>")
	}
</script>
</body>
</html>

Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!