IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript if else và else if (JavaScript Conditions)

JavaScript if else và else if (JavaScript Conditions)

by GokiSoft.Com - 15:56 19/05/2020 3,107 Lượt Xem

Các câu lệnh điều kiện được dùng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.Các câu lệnh điều kiện(Conditional Statements)


Rất thường xuyên khi bạn viết code, bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau với các quyết định khác nhau.

Bạn có thể sử dụng câu lệnh điều kiện trong code của bạn để làm điều này.

Trong JavaScript chúng ta có các câu điều kiện sau:

 • Dùng if để chỉ định một khối code được thực thi,nếu điều kiện cụ thể là true
 • Dùng else để chỉ định một khối code được thực thi, nếu cùng một điều kiện trên là false
 • Dùng else if để chỉ định một điều kiện mới để kiểm tra, nếu điều kiện đầu tiên là false.
 • Dùng switch để chỉ định nhiều và luân phiên các khối code được thực thi

Tip: Câu lệnh  switch sẽ được đề cập trong chương sau.Câu điều kiện if


Sử dụng câu lệnh if để chỉ định một khối code JavaScript được thực thi nếu một điều kiện là true.

Syntax

if (condition) {
 // block of code to be executed if the condition is true
}


Tip: Ghi chú  if là các chữ cái viết thường. Các chữ hoa (If hay IF) sẽ tạo ra một lỗi.

ví dụ

Thực hiện một lời chào "Good day" nếu thời gian ít hơn 18:00:

if (hour < 18) {
 greeting = "Good day";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Display "Good day!" if the hour is less than 18:00:</p>

<p id="demo">Good Evening!</p>

<script>
if (new Date().getHours() < 18) {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Good day!";
}
</script>

</body>
</html>


Kết quả sẽ là:

Good dayCâu lệnh else


Sử dụng câu lệnh else để xác định một khối code được thực thi nếu điều kiện if là false.

if (condition) {
 // block of code to be executed if the condition is true
} else {
 // block of code to be executed if the condition is false
}


ví dụ

if (hour < 18) {
 greeting = "Good day";
} else {
 greeting = "Good evening";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Click the button to display a time-based greeting:</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var hour = new Date().getHours(); 
 var greeting;
 if (hour < 18) {
  greeting = "Good day";
 } else {
  greeting = "Good evening";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = greeting;
}
</script>

</body>
</html>


Kết quả sẽ là:

Good dayCâu điều kiện else if


Sử dụng câu điều kiện else if để chỉ định một điều kiện mới nếu điều kiện đầu tiên là false.

Cú pháp

if (condition1) {
 // block of code to be executed if condition1 is true
} else if (condition2) {
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
} else {
 // block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
}


ví dụ

Nếu thời gian ít hơn 10:00, tạo một lời chúc "Good morning", nếu không, nhưng sớm hơn 20:00, tạo một lời chúc "Good day", còn lại là "Good evening":

if (time < 10) {
 greeting = "Good morning";
} else if (time < 20) {
 greeting = "Good day";
} else {
 greeting = "Good evening";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Click the button to get a time-based greeting:</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var greeting;
 var time = new Date().getHours();
 if (time < 10) {
  greeting = "Good morning";
 } else if (time < 20) {
  greeting = "Good day";
 } else {
  greeting = "Good evening";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = greeting;
}
</script>

</body>
</html>


Kết quả sẽ là:

Good day
Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!