IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript Set Date Methods - Các phương thức thiết đặt thời gian trong JavaScript

JavaScript Set Date Methods - Các phương thức thiết đặt thời gian trong JavaScript

by GokiSoft.Com - 16:18 19/05/2020 2,962 Lượt Xem

Phương thức thiết đặt thời gian giúp bạn đặt các giá trị thời gian(năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây) cho một đối tượng thời gian.Các phương thiết đặt thời gian


Các phương thức thiết đặt thời gian dùng để cài đặt một phần của thời gian:

Phương thứcMô tả
setDate()Đặt ngày như một số (1-31)
setFullYear()Đặt năm (tùy chọn tháng và ngày)
setHours()Đặt thời gian (0-23)
setMilliseconds()Đặt mili giây (0-999)
setMinutes()Đặt phút (0-59)
setMonth()Đặt tháng (0-11)
setSeconds()Đặt giây (0-59)
setTime()Đặt thời gian (mili giây từ tháng 1, 1, 1970)Phương thức setFullYear() 


Phương thức setFullYear() đặt năm của đối tượng thời gian. Trong ví dụ này, đến 2020:

ví dụ

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript setFullYear()</h2>

<p>The setFullYear() method sets the year of a date object:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


Phương thức setFullYear() có thể tùy chọn đặt tháng và ngày:

ví dụ

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 11, 3);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript setFullYear()</h2>

<p>The setFullYear() method can optionally set month and day.</p>
<p>Please note that month counts from 0. December is month 11:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 11, 3);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>Phương thức setMonth() 


Phương thức setMonth() đặt tháng của một đối tượng thời gian(0 - 11):

ví dụ

<script>
var d = new Date();
d.setMonth(11);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript setMonth()</h2>

<p>The setMonth() method sets the mont of a date object.</p>
<p>Note that months count from 0. December is month 11:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
d.setMonth(11);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>Phương thức setDate() 


Phương thức setDate() đặt ngày của một đối tượng thời gian (1 - 31):

ví dụ

<script>
var d = new Date();
d.setDate(15);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript setDate()</h2>

<p>The setDate() method sets the day of a date object:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
d.setDate(15);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


Phương thức setDate() còn có thể được dùng để thêm các ngày vào một thời gian:

ví dụ

<script>
var d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript setDate()</h2>

<p>The setDate() method can be used to add days to a date.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


Tip: Nếu thêm các ngày thay đổi tháng hoặc năm, các thay đổi sẽ được xử lý tự động bởi đối tượng thời gian.Phương thức setHours() 


Phương thức setHours() đặt giờ của một đối tượng thời gian (0 - 23):

ví dụ

<script>
var d = new Date();
d.setHours(22);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript setHours()</h2>

<p>The setHours() method sets the hours of a date object:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
d.setHours(22);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>Phương thức setMinutes() 


Phương thức setMinutes() đặt phút của một đối tượng thời gian (0 - 59):

ví dụ

<script>
var d = new Date();
d.setMinutes(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript setMinutes()</h2>

<p>The setMinutes() method sets the minutes of a date object (0-59):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
d.setMinutes(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>Phương thức setSeconds() 


Phương thức setSeconds() đặt giây của một đối tượng thời gian (0 - 59):

ví dụ

<script>
var d = new Date();
d.setSeconds(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript setSeconds()</h2>

<p>The setSeconds() method sets the seconds of a date object (0-59):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
d.setSeconds(30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>So sánh thời gian


Thời gian có thể dễ dàng so sánh.

Ví dụ tiếp theo so sánh thời gian hôm nay với tháng 1, 14, 2100:

ví dụ

var today, someday, text;
today = new Date();
someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
  text = "Today is before January 14, 2100.";
} else {
  text = "Today is after January 14, 2100.";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var today, someday, text;
today = new Date();
someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
  text = "Today is before January 14, 2100.";
} else {
  text = "Today is after January 14, 2100.";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>


Tip: JavaScript đếm các tháng từ 0 - 11. Tháng 1 là 0. Tháng 12 là 11.Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!