IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript Comparison and Logical Operators - So sánh và các toán tử Logic trong JavaScript

JavaScript Comparison and Logical Operators - So sánh và các toán tử Logic trong JavaScript

by GokiSoft.Com - 15:59 19/05/2020 3,298 Lượt Xem

Các toán tử so sánh và logic được dùng để kiểm tra true hoặc false.Các toán tử so sánh


Các toán tử so sánh được dùng trong các câu lệnh logic để quyết định sự tương đương hay khác biệt giữa các biến hoặc các giá trị.

Cho x = 5, bảng dưới giải thích về các toán tử so sánh:

Toán tửMô tảSo sánhTrả về
!=không tương đươngx != 8true
!==không bằng cả về giá trị và kiểux !== 5false
x !== "5"true
x !== 8true
>lớn hơnx > 8false
<bé hơnx < 8true
>=lớn hơn hoặc bằngx >= 8false
<=bé hơn hoặc bằngx <= 8trueLàm sao có thể sử dụng nó


Các toán tử so sánh có thể sử dụng trong các câu lệnh điều kiện để so sánh các giá trị và hành động dựa trên kết quả:

if (age < 18) text = "Too young";Bạn sẽ học nhiều hơn nữa về sử dụng các câu lệnh điều kiện trong chương tiếp theo.Các toán tử Logic


Các toán tử logic được dùng để quyết định logic giữa các biến hoặc các giá trị.

Cho x = 6 và y = 3, bảng dưới giả thích các toán tử logic:

Toán tửMô tảVí dụ
&&(x < 10 && y > 1) là true
||hoặc(x == 5 || y == 5) là false
!phủ định!(x == y) là trueToán tử có điều kiện(Ternary)


JavaScript cũng chứa một toán tử điều kiện, có thể gán một giá trị cho một biến dựa trên một vài điều kiện.

Syntax

variablename = (condition) ? value1:value2 

ví dụ

var voteable = (age < 18) ? "Too young":"Old enough";
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Input your age and click the button:</p>

<input id="age" value="18" />

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var age, voteable;
 age = document.getElementById("age").value;
 voteable = (age < 18) ? "Too young":"Old enough";
 document.getElementById("demo").innerHTML = voteable + " to vote.";
}
</script>

</body>
</html>


Nếu biến age là giá trị dưới 18, giá trị lựa chọn của biến sẽ là "Too young", nếu không giá trị lựa chọn sẽ là "Old enough".So sánh các kiểu khác nhau


So sánh các kiểu dữ liệu khác nhau có thể dẫn tới một số kết quả không ngờ.

Khi so sánh một chuỗi với một số, JavaScript sẽ chuyển chuỗi thành một số khi bắt đầu so sánh. Một chuỗi rỗng chuyển thành 0. Một chuỗi không phải số chuyển thành NaN nghĩa là luôn false.

Trường hợpGiá trị
2 < 12true
2 < "12"true
2 < "John"false
2 > "John"false
2 == "John"false
"2" < "12"false
"2" > "12"true
"2" == "12"false


Khi so sánh hai chuỗi,"2" sẽ lớn hơn "12", vì (theo abc) 1 bé hơn 2.

Để đảm bảo có một kết quả phù hợp, các biến nên đươc chuyển thành kiểu phù hợp trước khi so sánh:

age = Number(age);
if (isNaN(age)) {
 voteable = "Input is not a number";
} else {
 voteable = (age < 18) ? "Too young" : "Old enough";
}
<p>Input your age and click the button:</p>

<input id="age" value="18" />

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var age, voteable;
 age = Number(document.getElementById("age").value);
 if (isNaN(age)) {
  voteable = "Input is not a number";
 } else {
  voteable = (age < 18) ? "Too young" : "Old enough";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = voteable;
}
</script>

</body>
</html>Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!