By GokiSoft.Com| 16:30 19/05/2020|
Tài Liệu Javascript

JavaScript Date Objects - Các đối tượng thời gian JavaScript

Các đối tượng thời gian JavaScript giúp chúng ta làm việc liên quan đến thời gian.

ví dụ

var d = new Date();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>Output thời gian JavaScript(JavaScript Date Output)


Mặc định, JavaScript sẽ dùng các vùng thời gian của trình duyệt và hiển thị thời gian như một văn bản toàn chuỗi:


Tip: Bạn sẽ học nhiều hơn nữa về hiển thị các thời gian, sau này trong phần hướng dẫn này.Tạo các đối tượng thời gian


Các đối tượng thời gian được tạo với hàm tạo new Date() .

Có 4 cách để tạo các đối tượng thời gian:

new Date()
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
new Date(milliseconds)
new Date(date string)new Date()


new Date() tạo một đối tượng thời gian với ngày và giờ hiện tại:

ví dụ

var d = new Date();


Tip: Các đối tượng thời gian là tĩnh. Thời gian của máy tính đang đếm, nhưng các đối tượng thời gian thì không.new Date(year, month, ...)


new Date(year, month, ...) tạo một đối tượng thời gian với ngày và giờ cụ thể.

7 số cụ thể năm, tháng, ngày, phút, giây, và mili giây(với thứ tự đó):

ví dụ

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30, 0);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>Using new Date(7 numbers), creates a new date object with the specified date and time:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30, 0);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


Tip: JavaScript đếm tháng từ 0 đến 11.

Tháng 1 là 0. Tháng 12 là 11.

6 số cụ thể năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây:

ví dụ

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>6 numbers specify year, month, day, hour, minute and second:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33, 30);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


5 số cụ thể năm, tháng, ngày, giờ, phút:

ví dụ

var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>5 numbers specify year, month, day, hour, and minute:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(2018, 11, 24, 10, 33);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


4 số cụ thể năm, tháng, ngày, giờ:

ví dụ

var d = new Date(2018, 11, 24, 10);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(2018, 11, 24, 10);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


3 số cụ thể năm, tháng, ngày:

ví dụ

var d = new Date(2018, 11, 24);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>3 numbers specify year, month, and day:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(2018, 11, 24);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


2 số cụ thể năm, tháng:

ví dụ

var d = new Date(2018, 11);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>2 numbers specify year and  month:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(2018, 11);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


Tip: Bạn không thể bỏ trống tháng. Nếu bạn chỉ cung cấp một tham số nó sẽ được coi là mili giây.

ví dụ

var d = new Date(2018);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>One parameter will be interpreted as new Date(milliseconds).</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(2018);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>Thế kỉ trước


Một và hai năm chữ số sẽ được hiểu là 19xx:

ví dụ

var d = new Date(99, 11, 24)
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>Two digit years will be interpreted as 19xx:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(99, 11, 24);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


ví dụ

var d = new Date(9, 11, 24);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>One digit years will be interpreted as 19xx:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(9, 11, 24);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>new Date(dateString)


new Date(dateString) tạo ra một đối tượng thời gian mới từ một chuỗi thời gian:

ví dụ

var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00");
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>A Date object can be created with a specified date and time:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00");
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


Tip: Các chuỗi thời gian được mô tả trong chương sau.JavaScript lưu trữ các thời gian như mili giây


JavaScript lưu các thời gian là số mili giây tính từ tháng 1 01, 1970.new Date(milliseconds)


new Date(milliseconds) tạo một đối tượng thời gian dưới dạng thời gian bằng không cộng với mili giây :

ví dụ

var d = new Date(0);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>Using new Date(milliseconds), creates a new date object as January 1, 1970, 00:00:00 Universal Time (UTC) plus the milliseconds:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(0);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


01 January 1970 cộng 100 000 000 000 mili giây là xấp xỉ 03 March 1973:

ví dụ

var d = new Date(100000000000);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>100000000000 milliseconds from Jan 1, 1970, is approximately Mar 3, 1973:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(100000000000);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


January 01 1970 cộng 100 000 000 000 mili giây là xấp xỉ October 31 1966:

ví dụ

var d = new Date(-100000000000);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>100000000000 milliseconds from Jan 1, 1970, is approximately Oct 31, 1966:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(-100000000000);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


ví dụ

var d = new Date(86400000);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p>Using new Date(milliseconds), creates a new date object as January 1, 1970, 00:00:00 Universal Time (UTC) plus the milliseconds:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date(86400000);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

<p>One day (24 hours) is 86,400,000 milliseconds.</p>

</body>
</html>


Tip: Một ngày(24 giờ) là 86 400 000 mili giây.Phương thức thời gian


Khi một đối tượng thời gian được tạo ra, một số các phương thức cho phép bạn thao tác trên nó.

Các phương thức thời gian cho phép bạn lấy và đặt năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, và mili giây của các đối tượng thời gian, sử dụng cả thời gian địa phương hoặc thời gian UTC (quốc tế, hay GMT).


Tip: Các phương thức thời gian và các vùng thời gian được đề cập đến trong chương sau.Hiển thị thời gian


JavaScript sẽ (mặc định) xuất ra các thời gian trong định dạng chuỗi văn bản đây đủ:

Wed Mar 25 2015 07:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript new Date()</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>

</body>
</html>


Khi bạn hiển thị một đối tượng thời gian trong HTML, nó sẽ tự động chuyển thành một chuỗi, với phương thức  toString() .

ví dụ

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d;

giống với:

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toString();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript toString()</h2>

<p>The toString() method converts a date to a string:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toString();
</script>

</body>
</html>


Phương thức toUTCString() chuyển đổi một thời gian thành một chuỗi UTC (một tiêu chuẩn của việc hiển thị thời gian).

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toUTCString();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Date()</h2>

<p>The toUTCString() method converts a date to a UTC string (a date display standard):</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toUTCString();
</script>

</body>
</html>


Phương thức toDateString() chuyển một thời gian trở thành một định dạng có thể đọc dễ hơn:

ví dụ

var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toDateString();
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript toDateString()</h2>

<p>The toDateString() method converts a date to a date string:</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toDateString();
</script>

</body>
</html>