IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS [Ứng Dụng] Remove Vietnamese from String by Javascript

[Ứng Dụng] Remove Vietnamese from String by Javascript

by GokiSoft.com - 19:34 30/10/2021 15,936 Lượt Xem

#remove_vietnamese.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Remove Vietnamese from String by Javascript</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Remove Vietnamese from String by Javascript</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<textarea class="form-control" id="original" rows="5" placeholder="Nhập dữ liệu cần xử lý"></textarea>
				<input type="text" id="character" class="form-control" placeholder="Chèn ký tự thay thế dấu cách" style="margin-top: 20px;">
				<textarea class="form-control" id="result" rows="5" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px" placeholder="Kết quả"></textarea>
				<button class="btn btn-warning" onclick="removeAll()">Remove All</button>
			</div>
		</div>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		function removeAll() {
			str = $('#original').val().trim()
			str = remove_unicode(str, $('#character').val(), true)
			$('#result').val(str)
		}

		function remove_unicode(str, c = '-', isKeepCase = false) 
		{ 
		  if(!isKeepCase) {
		  		str= str.toLowerCase();
		  }
		  str= str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g,"a"); 
		  str= str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g,"e"); 
		  str= str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g,"i"); 
		  str= str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g,"o"); 
		  str= str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g,"u"); 
		  str= str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g,"y"); 
		  str= str.replace(/đ/g,"d");

		  str= str.replace(/À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ/g,"A"); 
		  str= str.replace(/È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ/g,"E"); 
		  str= str.replace(/Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ/g,"I"); 
		  str= str.replace(/Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ/g,"O"); 
		  str= str.replace(/Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ/g,"U"); 
		  str= str.replace(/Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ/g,"Y"); 
		  str= str.replace(/Đ/g,"D");

		  str= str.replace(/!|@|%|\^|\*|\(|\)|\+|\=|\<|\>|\?|\/|,|\.|\:|\;|\'| |\"|\&|\#|\[|\]|~|$|_/g,c); 
		 
		  str= str.replace(`/${c}+${c}/g`,c);
		  str= str.replace(`/^${c}+|${c}+$/g`,""); 
		 
		  return str; 
		} 
	</script>
</body>
</html>


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!