IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript Output - Đầu ra của JavaScript

JavaScript Output - Đầu ra của JavaScript

by GokiSoft.Com - 09:59 20/05/2020 4,111 Lượt Xem

Khả năng hiển thị của JavaScript


JavaScript có thể "hiện thị" dữ liệu bằng một số cách khác nhau:

 • Viết vào trong một thành phần HTML dùng innerHTML.
 • Viết vào trong đầu ra HTML dùng document.write().
 • Viết vào trong một hộp thoại cảnh báo, dùng window.alert().
 • Viết vào trong console(bảng điều khiển) trình duyệt , dùng console.log().  Sử dụng innerHTML


  Để truy cập vào thành phần HTML, JavaScript có thể dùng phương thức document.getElementById(id) .
  Thuộc tính id định nghĩa thành phần HTML. innerHTML định nghĩa nội dung của thành phần HTML:

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My First Paragraph</p>
  
  <p id="demo"></p>
  
  <script>
  document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;
  </script>
  
  </body>
  </html>

  Tip: Thay đổi innerHTML của một thành phần HTML là một cách chung để hiển thị dữ liệu trong HTML.  Sử dụng document.write()


  Dành cho việc thử nghiệm, rất thuận tiện khi dùng document.write():

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
  
  <script>
  document.write(5 + 6);
  </script>
  
  </body>
  </html>

  Tip: Dùng document.write() sau khi tài liệu HTML đã được tải, sẽ xóa toàn bộ những HTML đang tồn tại.

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
  
  <button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">Try it</button>
  
  </body>
  </html>

  Tip: Phương thức document.write() chỉ nên được dùng cho việc thử.  Sử dụng window.alert()


  Bạn có thể dùng hộp thoại cảnh báo để hiển thị dữ liệu:

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
  
  <script>
  window.alert(5 + 6);
  </script>
  
  </body>
  </html>  Sử dụng console.log()


  Cho mục đích gỡ lỗi, bạn có thể gọi phương thức console.log() trong trình duyệt để hiển thị data.

  Tip: Bạn sẽ được học nhiều hơn về gỡ lỗi(debugging) trong chương sau.

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <script>
  console.log(5 + 6);
  </script>
  
  </body>
  </html>  JavaScript Print


  JavaScript không có bất kì đối tượng in và phương thức in nào.

  Bạn không thể kết nối những thiết bị đầu ra từ JavaScript.

  Có duy nhất một ngoại lệ là bạn gọi phương thức window.print() trong trình duyệt để in nội dung của của sổ hiện tại

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <button onclick="window.print()">Print this page</button>
  
  </body>
  </html>>


  Bình luận  Tài Liệu Tham Khảo

  Đã sao chép!!!