By GokiSoft.com| 09:59 20/05/2020|
Tài Liệu Javascript

JavaScript Output - Đầu ra của JavaScript

Khả năng hiển thị của JavaScript


JavaScript có thể "hiện thị" dữ liệu bằng một số cách khác nhau:

 • Viết vào trong một thành phần HTML dùng innerHTML.
 • Viết vào trong đầu ra HTML dùng document.write().
 • Viết vào trong một hộp thoại cảnh báo, dùng window.alert().
 • Viết vào trong console(bảng điều khiển) trình duyệt , dùng console.log().  Sử dụng innerHTML


  Để truy cập vào thành phần HTML, JavaScript có thể dùng phương thức document.getElementById(id) .
  Thuộc tính id định nghĩa thành phần HTML. innerHTML định nghĩa nội dung của thành phần HTML:

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My First Paragraph</p>
  
  <p id="demo"></p>
  
  <script>
  document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;
  </script>
  
  </body>
  </html>

  Tip: Thay đổi innerHTML của một thành phần HTML là một cách chung để hiển thị dữ liệu trong HTML.  Sử dụng document.write()


  Dành cho việc thử nghiệm, rất thuận tiện khi dùng document.write():

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
  
  <script>
  document.write(5 + 6);
  </script>
  
  </body>
  </html>

  Tip: Dùng document.write() sau khi tài liệu HTML đã được tải, sẽ xóa toàn bộ những HTML đang tồn tại.

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
  
  <button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">Try it</button>
  
  </body>
  </html>

  Tip: Phương thức document.write() chỉ nên được dùng cho việc thử.  Sử dụng window.alert()


  Bạn có thể dùng hộp thoại cảnh báo để hiển thị dữ liệu:

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>My First Web Page</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
  
  <script>
  window.alert(5 + 6);
  </script>
  
  </body>
  </html>  Sử dụng console.log()


  Cho mục đích gỡ lỗi, bạn có thể gọi phương thức console.log() trong trình duyệt để hiển thị data.

  Tip: Bạn sẽ được học nhiều hơn về gỡ lỗi(debugging) trong chương sau.

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <script>
  console.log(5 + 6);
  </script>
  
  </body>
  </html>  JavaScript Print


  JavaScript không có bất kì đối tượng in và phương thức in nào.

  Bạn không thể kết nối những thiết bị đầu ra từ JavaScript.

  Có duy nhất một ngoại lệ là bạn gọi phương thức window.print() trong trình duyệt để in nội dung của của sổ hiện tại

  ví dụ

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <button onclick="window.print()">Print this page</button>
  
  </body>
  </html>>


  Phản hồi từ học viên

  5

  (Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

  Đăng nhập để làm bài kiểm tra

  Chưa có kết quả nào trước đó