IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript Assignment - Gán trong JavaScript

JavaScript Assignment - Gán trong JavaScript

by GokiSoft.Com - 09:48 20/05/2020 3,121 Lượt Xem

Các toán tử gán trong(JavaScript Assignment Operators)


Các toán tử gán gán các giá trị vào các biến JavaScript.

Toán tửví dụGiống với
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x - y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
<<=x <<= yx = x << y
>>=x >>= yx = x >> y
>>>=x >>>= yx = x >>> y
&=x &= yx = x & y
^=x ^= yx = x ^ y
|=x |= yx = x | y
**=x **= yx = x ** y

Tip: Toán tử  **=là một phần thực nghiệm của đề nghị ECMAScript 2016(ES7). Nó không ổn định xuyên suốt các trình duyệt. Đừng dùng nó :D.Các ví dụ về gán(Assignment Examples)


Toán tử gán = gán một giá trị vào một biến.

ví dụ

var x = 10;
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The = Operator</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 10;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>


Toán tử += cộng một giá trị vào một biến.

ví dụ

var x = 10;
x += 5;
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The += Operator</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 10;
x += 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>


Toán tử gán -= trừ một giá trị từ một biến.

ví dụ

var x = 10;
x -= 5;
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The -= Operator</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 10;
x -= 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>


Toán tử gán *= nhân một biến.

ví dụ

var x = 10;
x *= 5;
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The *= Operator</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 10;
x *= 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>


Toán tử gán /= chia một biến.

ví dụ

var x = 10;
x /= 5;
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The /= Operator</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 10;
x /= 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>


Toán tử gán %= gán giá một phần dư cho một biến.

ví dụ

var x = 10;
x %= 5;
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The %= Operator</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var x = 10;
x %= 5;
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
</script>

</body>
</html>
Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!