IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript Break and Continue

JavaScript Break and Continue

by GokiSoft.Com - 12:34 19/05/2020 3,089 Lượt Xem

Câu lệnh break "nhảy ra" một vòng lặp.

Câu lệnh continue "nhảy qua" một lần lặp trong vòng lặp.Câu lệnh Break


Bạn đã thấy câu lệnh break được sử trong chương trước.

Nó đã được dùng để "nhảy ra" một câu lệnh switch().

Cú pháp break có cũng thể được dùng để nhảy ra một vòng lặp.

Cú pháp break ngừng vòng lặp và tiếp tục thực thi code sau vòng lặp(nếu có):

ví dụ

for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { break; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Loops</h2>

<p>A loop with a <b>break</b> statement.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { break; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>Câu lệnh Continue


Câu lệnh continue dừng một lần lặp (trong vòng lặp), nếu một điều kiện xác định xảy ra, và tiếp tục với lần lặp tiếp theo trong vòng lặp.

Ví dụ này bỏ qua giá trị 3:

ví dụ

for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { continue; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Loops</h2>

<p>A loop with a <b>continue</b> statement.</p>

<p>A loop which will skip the step where i = 3.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { continue; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>Các nhãn trong JavaScript(JavaScript Labels)


Để gắn nhãn các câu lệnh JavaScript bạn đặt trước các câu lệnh bằng tên nhãn và dấu hai chấm:

label:
statements


Câu lệnh  break và continue là các câu lệnh duy nhất trong JavaScript có thể "nhảy ra khỏi" một khối code.

Cú pháp:

break labelname;

continue labelname;


Câu lệnh continue (với hoặc không với một nhãn tham chiếu) chỉ có thể được dùng để bỏ qua một lần lặp.

Câu lệnh break , không có một nhãn tham chiếu, chỉ có thể được dùng để để nhảy ra một vòng lặp hoặc một switch.

Với một nhãn tham chiếu, câu lệnh break có thể được dùng để nhảy ra bất kì khối code nào:

ví dụ

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
list: {
 text += cars[0] + "<br>";
 text += cars[1] + "<br>";
 break list;
 text += cars[2] + "<br>";
 text += cars[3] + "<br>";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript break</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var text = "";

list: {
 text += cars[0] + "<br>"; 
 text += cars[1] + "<br>"; 
 break list;
 text += cars[2] + "<br>"; 
 text += cars[3] + "<br>"; 
}

document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>


Tip: Một khối code là một khối chưa những dòng code giữa { và }.Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!