By GokiSoft.Com| 12:34 19/05/2020|
Tài Liệu Javascript

JavaScript Break and Continue BT1355

Câu lệnh break "nhảy ra" một vòng lặp.

Câu lệnh continue "nhảy qua" một lần lặp trong vòng lặp.Câu lệnh Break


Bạn đã thấy câu lệnh break được sử trong chương trước.

Nó đã được dùng để "nhảy ra" một câu lệnh switch().

Cú pháp break có cũng thể được dùng để nhảy ra một vòng lặp.

Cú pháp break ngừng vòng lặp và tiếp tục thực thi code sau vòng lặp(nếu có):

ví dụ

for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { break; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Loops</h2>

<p>A loop with a <b>break</b> statement.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { break; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>Câu lệnh Continue


Câu lệnh continue dừng một lần lặp (trong vòng lặp), nếu một điều kiện xác định xảy ra, và tiếp tục với lần lặp tiếp theo trong vòng lặp.

Ví dụ này bỏ qua giá trị 3:

ví dụ

for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { continue; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Loops</h2>

<p>A loop with a <b>continue</b> statement.</p>

<p>A loop which will skip the step where i = 3.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < 10; i++) {
 if (i === 3) { continue; }
 text += "The number is " + i + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>Các nhãn trong JavaScript(JavaScript Labels)


Để gắn nhãn các câu lệnh JavaScript bạn đặt trước các câu lệnh bằng tên nhãn và dấu hai chấm:

label:
statements


Câu lệnh  break và continue là các câu lệnh duy nhất trong JavaScript có thể "nhảy ra khỏi" một khối code.

Cú pháp:

break labelname;

continue labelname;


Câu lệnh continue (với hoặc không với một nhãn tham chiếu) chỉ có thể được dùng để bỏ qua một lần lặp.

Câu lệnh break , không có một nhãn tham chiếu, chỉ có thể được dùng để để nhảy ra một vòng lặp hoặc một switch.

Với một nhãn tham chiếu, câu lệnh break có thể được dùng để nhảy ra bất kì khối code nào:

ví dụ

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
list: {
 text += cars[0] + "<br>";
 text += cars[1] + "<br>";
 break list;
 text += cars[2] + "<br>";
 text += cars[3] + "<br>";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript break</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var text = "";

list: {
 text += cars[0] + "<br>"; 
 text += cars[1] + "<br>"; 
 break list;
 text += cars[2] + "<br>"; 
 text += cars[3] + "<br>"; 
}

document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>


Tip: Một khối code là một khối chưa những dòng code giữa { và }.Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1355

Bình luận