IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS JavaScript While Loop - Vòng lặp While trong JavaScript

JavaScript While Loop - Vòng lặp While trong JavaScript

by GokiSoft.Com - 12:38 19/05/2020 3,037 Lượt Xem

Các vòng lặp có thể thực thi một khối code liên tục miễn là một điều kiện cụ thể vẫn còn đúng.Vòng lặp While


Vòng lặp while lặp qua một khối code miễn là một điều kiện cụ thể là đúng.

Cú pháp

while (condition) {
 // code block to be executed
}


ví dụ

Trong ví dụ tiếp theo, code trong vòng lặp sẽ chạy, hết lần này đến lần khác, miễn là biến (i) bé hơn 10:

while (i < 10) {
 text += "The number is " + i;
 i++;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript While Loop</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = "";
var i = 0;
while (i < 10) {
 text += "<br>The number is " + i;
 i++;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>Vòng lặp Do/While


Vòng lặp do/while là một biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực thi khối code một lần, trước khi kiểm tra nếu điều kiện là đúng, sau đó nó sẽ lặp miễn là điều kiện vẫn đúng.

Cú pháp

do {
 // code block to be executed
}
while (condition);


ví dụ

Ví dụ dưới sử dụng vòng lặp do/while . Vòng lặp sẽ luôn được thực thi ít nhất một lần, thậm chí khi mà điều kiện là false, bởi vì khối code được thực thi trước khi điều kiện được kiểm tra:

do {
 text += "The number is " + i;
 i++;
}
while (i < 10);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Do/While Loop</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = ""
var i = 0;

do {
 text += "<br>The number is " + i;
 i++;
}
while (i < 10); 

document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>


Đừng quên tăng biến dùng trong điều kiện, nếu không vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc!So sánh giữa For và While


Nếu bạn đã đọc chương trước, về vòng lặp for, bạn sẽ phát hiện một vòng lặp while rất giống với vòng lặp for, với statement 1 và statement 3 bị bỏ qua.

Việc lặp trong ví dụ này sử dụng một vòng for để thu thập các tên car từ mảng cars:

ví dụ

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

for (;cars[i];) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";
for (;cars[i];) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>


Việc lặp trong ví dụ này sử dụng một vòng while để thu thập các tên car thừ mảng cars:

ví dụ

var i = 0;
var text = "";

while (cars[i]) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";
while (cars[i]) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!