By GokiSoft.com| 12:38 19/05/2020|
Tài Liệu Javascript

JavaScript While Loop - Vòng lặp While trong JavaScript

Các vòng lặp có thể thực thi một khối code liên tục miễn là một điều kiện cụ thể vẫn còn đúng.Vòng lặp While


Vòng lặp while lặp qua một khối code miễn là một điều kiện cụ thể là đúng.

Cú pháp

while (condition) {
 // code block to be executed
}


ví dụ

Trong ví dụ tiếp theo, code trong vòng lặp sẽ chạy, hết lần này đến lần khác, miễn là biến (i) bé hơn 10:

while (i < 10) {
 text += "The number is " + i;
 i++;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript While Loop</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = "";
var i = 0;
while (i < 10) {
 text += "<br>The number is " + i;
 i++;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>Vòng lặp Do/While


Vòng lặp do/while là một biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực thi khối code một lần, trước khi kiểm tra nếu điều kiện là đúng, sau đó nó sẽ lặp miễn là điều kiện vẫn đúng.

Cú pháp

do {
 // code block to be executed
}
while (condition);


ví dụ

Ví dụ dưới sử dụng vòng lặp do/while . Vòng lặp sẽ luôn được thực thi ít nhất một lần, thậm chí khi mà điều kiện là false, bởi vì khối code được thực thi trước khi điều kiện được kiểm tra:

do {
 text += "The number is " + i;
 i++;
}
while (i < 10);
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Do/While Loop</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = ""
var i = 0;

do {
 text += "<br>The number is " + i;
 i++;
}
while (i < 10); 

document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>


Đừng quên tăng biến dùng trong điều kiện, nếu không vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc!So sánh giữa For và While


Nếu bạn đã đọc chương trước, về vòng lặp for, bạn sẽ phát hiện một vòng lặp while rất giống với vòng lặp for, với statement 1 và statement 3 bị bỏ qua.

Việc lặp trong ví dụ này sử dụng một vòng for để thu thập các tên car từ mảng cars:

ví dụ

var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

for (;cars[i];) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";
for (;cars[i];) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>


Việc lặp trong ví dụ này sử dụng một vòng while để thu thập các tên car thừ mảng cars:

ví dụ

var i = 0;
var text = "";

while (cars[i]) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";
while (cars[i]) {
 text += cars[i] + "<br>";
 i++;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó