By GokiSoft.com| 12:42 29/04/2020|
Tài Liệu HTML

Các phần tử trong HTML

Các phần tử trong HTML ( HTML elements )

Một phần tử HTML thường bao gồm một thẻ mở ( start tag ) và một thẻ đóng ( end tag ) với nội dung nằm ở giữa 

                                              < tagname > Nội dung ở đây </tagname >

Một phần tử HTML bao gồm tất cả mọi thứ bắt đầu từ thẻ mở ( start tag )  và kết thúc ở thẻ đóng ( end tag )

Những phần tử HTML không có nội dung được gọi là phần tử rỗng ( empty elements ) . Những phần tử rỗng không có thẻ đóng ( end tag ) , ví dụ như thẻ <br> ( để biểu thị xuống dòng )

Các phần tử lồng nhau trong HTML

Các phần tử trong HTML có thể được lồng vào nhau ( phần tử chứa phần tử )

Tất cả tài liệu HTML đều chứa các phần tử lồng nhau .

Ví dụ dưới đây chứa 4 phần tử lồng nhau 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Các phần tử rỗng trong HTML 

Những phần tử không có nội dung trong HTML được gọi là phần tử rỗng 

Thẻ <br> là một phần tử rỗng và không cần một thẻ đóng ( end tag )

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

HTML không phân biệt chữ viết hoa và viết thường

HTML không phân biệt chữ hoa và thường ( <P> có cùng nghĩa với <p> )

Tuy nhiên ta khuyến khích sử dụng chữ cái thường và bắt buộc sử dụng chữ cái thường cho các tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó