IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Links - Các liên kết trong HTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
HTML Links - Các liên kết trong HTML

by GokiSoft.Com - 10:57 22/05/2020 2,789 Lượt Xem

Các liên kết được tìm thấy hầu như trên toàn bộ các trang web. Các liên kết cho phép người dùng nhấp vào theo cách của họ từ trang sang trang.Các liên kết trong HTML - Các siêu liên kết


Các liên kết trong HTML là các siêu liên kết.

Bạn có thể bấm vào một link và nhảy đến một tài liệu khác.

Khi bạn di chuyển chuột qua một link, mũi tên chuột sẽ biến thành một cái bàn tay nhỏ bé.

Ghi chú: Một liên kết không cần phải là văn bản. Nó có thể là hình ảnh hoặc bất kì thành phần HTML khác.
Các liên kết trong HTML -  Cú pháp


Các siêu liên kết được định nghĩa với một thẻ <a> trong HTML:

<a href="url">link text</a>


ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Links</h2>
<p><a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a></p>

</body>
</html>


Thuộc tính href chỉ định địa chỉ đích(https://www.w3schools.com/html/) của liên kết.

Văn bản liên kết là phần có thể thấy.

Bấm vào một văn bản liên kết sẽ gửi bạn đến địa chỉ xác định.

Ghi chú: Nếu không có dấu gạch chéo ở cuối mỗi địa chỉ thư mục con, bạn có thể tạo ra hai yêu cầu đến sever. Nhiều sever sẽ tự động thêm một dấu gạch chéo ở cuối của địa chỉ, và sau đó tạo một yêu cầu mới.Các liên kết cục bộ(Local Links)


Ví dụ trên sử dụng một URL tuyệt đối (một địa chỉ web đầy đủ).

Một liên kết cục bộ (liên kết đến cùng một trang web) được xác định với một URL tương đối (không có https://www....).

ví dụ

<a href="html_images.asp">HTML Images</a>

Các liên kết trong HTML - Thuộc tính target


Thuộc tính target xác định nơi để mở tài liệu đã được liên kết.

Thuộc tính target có thể có một trong các giá trị sau:

 • _blank - Mở tài liệu đã được liên kết trong một của sổ mới hoặc tab
 • _self - Mở tài liệu đã được liên kết trong cùng một của số/tab nếu nó bị bấm(đây là mặc định)
 • _parent - Mở tài liệu đã được liên kết trong frame cha
 • _top - Mở tài liệu đã được liên kết trong toàn bộ phần thân của cửa sổ
 • framename - Mở tài liệu đã được liên kết trong một khung được đặt tên

Ví dụ này sẽ mở tài liệu đã được liên kết trong một cửa sổ/tab trình duyệt mới:

ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit W3Schools!</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The target Attribute</h2>

<a href="https://www.w3schools.com/html/" target="_blank">Visit our HTML tutorial!</a> 

<p>If you set the target attribute to "_blank", the link will open in a new browser window or tab.</p>

</body>
</html>


Ghi chú: nếu trang web của bạn bị khóa trong một khung, bạn có thể sử dụng  target="_top" để thoát ra khỏi khung:

ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/html/" target="_top">HTML tutorial!</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Locked in a frame? <a href="https://www.w3schools.com/html/" target="_top">Click here!</a></p>

</body>
</html>
Các liên kết trong HTML - Hình ảnh trong dạng một liên kết


Đây là điều phổ biến khi dùng các hình ảnh bằng các liên kết:

ví dụ

<a href="default.asp">
 <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;border:0;">
</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Links</h2>

<p>The image is a link. You can click on it.</p>

<a href="default.asp">
 <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;border:0">
</a>

<p>We have added "border:0" to prevent IE9 (and earlier) from displaying a border around the image.</p>

</body>
</html>


Ghi chú border:0; được thêm để ngăn chặn IE9 (hoặc sớm hơn) khỏi việc hiển thị viền xung quanh hình ảnh (khi hình ảnh là một liên kết). 
Sử dụng nút như một liên kết


Để sử dụng một nút HTML như một liên kết, bạn phải thêm một vài JavaScipt code.

JavaScript cho phép bạn xác định điều gì xảy ra với một sự kiện nhất định, như một lần bấm vào một nút:

ví dụ

<button onclick="document.location = 'default.asp'">HTML Tutorial</button>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Button as a Links</h2>

<p>Click the button to go to the default page.</p>

<button onclick="document.location = 'default.asp'">HTML Tutorial</button>

</body>
</html>


Ghi chú: Học thêm nhiều hơn về JavaScript trong hướng dẫn JavaScript.Các tiêu đề là liên kết


Thuộc tính title chỉ định thông tin thêm về một thành phần. Thông tin đó thường hiển thị như một văn bản chú thích tác dụng khi chuột di chuyển qua thành phần.


ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

<h2>Link Titles</h2>
<p>The title attribute specifies extra information about an element. The information is most often shown as a tooltip text when the mouse moves over the element.</p>
<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>

</body>
</html>
Các đường dẫn bên ngoài(External Paths)


Các trang bên ngoài có thể được tham chiếu với một URL đầy đủ hoặc một đường dẫn tương đối đến trang web hiện tại.

Ví dụ dưới đây sử dụng một URL đầy để đủ để liên kết một trang web:

ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>External Paths</h2>

<p>This example uses a full URL to link to a web page:</p>
<p><a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a></p>

</body>
</html>


Ví dụ dưới đây liên kết đến một trang được đặt trong thư mục html trên trang web hiện tại:

ví dụ

<a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>External Paths</h2>

<p>This example links to a page located in the html folder on the current web site:</p>

<p><a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a></p>

</body>
</html>


Ví dụ dưới đây liên kết đến một trang được đặt cùng thư mục với trang web hiện tại:

ví dụ

<a href="default.asp">HTML tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>External Paths</h2>

<p>This example links to a page located in the same folder as the current page:</p>

<p><a href="default.asp">HTML tutorial</a></p>

</body>
</html>


Bạn có thể đọc thêm về đường dẫn file trong chương HTML File Paths.
Chapter Summary

 • Sử dụng thành phần <a> để định nghĩa một đường dẫn
 • Sử dụng thuộc tính href để định nghĩa địa chỉ đường dẫn
 • Sử dụng thuộc tính target để định nghĩa nơi mở tài liệu được liên kết
 • Sử dụng thành phần <img>  (trong <a>) để sử dụng hình ảnh bằng một liên kếtBình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!