By GokiSoft.Com| 10:57 22/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Links - Các liên kết trong HTML BT1456

Các liên kết được tìm thấy hầu như trên toàn bộ các trang web. Các liên kết cho phép người dùng nhấp vào theo cách của họ từ trang sang trang.Các liên kết trong HTML - Các siêu liên kết


Các liên kết trong HTML là các siêu liên kết.

Bạn có thể bấm vào một link và nhảy đến một tài liệu khác.

Khi bạn di chuyển chuột qua một link, mũi tên chuột sẽ biến thành một cái bàn tay nhỏ bé.

Ghi chú: Một liên kết không cần phải là văn bản. Nó có thể là hình ảnh hoặc bất kì thành phần HTML khác.
Các liên kết trong HTML -  Cú pháp


Các siêu liên kết được định nghĩa với một thẻ <a> trong HTML:

<a href="url">link text</a>


ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Links</h2>
<p><a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a></p>

</body>
</html>


Thuộc tính href chỉ định địa chỉ đích(https://www.w3schools.com/html/) của liên kết.

Văn bản liên kết là phần có thể thấy.

Bấm vào một văn bản liên kết sẽ gửi bạn đến địa chỉ xác định.

Ghi chú: Nếu không có dấu gạch chéo ở cuối mỗi địa chỉ thư mục con, bạn có thể tạo ra hai yêu cầu đến sever. Nhiều sever sẽ tự động thêm một dấu gạch chéo ở cuối của địa chỉ, và sau đó tạo một yêu cầu mới.Các liên kết cục bộ(Local Links)


Ví dụ trên sử dụng một URL tuyệt đối (một địa chỉ web đầy đủ).

Một liên kết cục bộ (liên kết đến cùng một trang web) được xác định với một URL tương đối (không có https://www....).

ví dụ

<a href="html_images.asp">HTML Images</a>

Các liên kết trong HTML - Thuộc tính target


Thuộc tính target xác định nơi để mở tài liệu đã được liên kết.

Thuộc tính target có thể có một trong các giá trị sau:

 • _blank - Mở tài liệu đã được liên kết trong một của sổ mới hoặc tab
 • _self - Mở tài liệu đã được liên kết trong cùng một của số/tab nếu nó bị bấm(đây là mặc định)
 • _parent - Mở tài liệu đã được liên kết trong frame cha
 • _top - Mở tài liệu đã được liên kết trong toàn bộ phần thân của cửa sổ
 • framename - Mở tài liệu đã được liên kết trong một khung được đặt tên

Ví dụ này sẽ mở tài liệu đã được liên kết trong một cửa sổ/tab trình duyệt mới:

ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit W3Schools!</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The target Attribute</h2>

<a href="https://www.w3schools.com/html/" target="_blank">Visit our HTML tutorial!</a> 

<p>If you set the target attribute to "_blank", the link will open in a new browser window or tab.</p>

</body>
</html>


Ghi chú: nếu trang web của bạn bị khóa trong một khung, bạn có thể sử dụng  target="_top" để thoát ra khỏi khung:

ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/html/" target="_top">HTML tutorial!</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Locked in a frame? <a href="https://www.w3schools.com/html/" target="_top">Click here!</a></p>

</body>
</html>
Các liên kết trong HTML - Hình ảnh trong dạng một liên kết


Đây là điều phổ biến khi dùng các hình ảnh bằng các liên kết:

ví dụ

<a href="default.asp">
 <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;border:0;">
</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Links</h2>

<p>The image is a link. You can click on it.</p>

<a href="default.asp">
 <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;border:0">
</a>

<p>We have added "border:0" to prevent IE9 (and earlier) from displaying a border around the image.</p>

</body>
</html>


Ghi chú border:0; được thêm để ngăn chặn IE9 (hoặc sớm hơn) khỏi việc hiển thị viền xung quanh hình ảnh (khi hình ảnh là một liên kết). 
Sử dụng nút như một liên kết


Để sử dụng một nút HTML như một liên kết, bạn phải thêm một vài JavaScipt code.

JavaScript cho phép bạn xác định điều gì xảy ra với một sự kiện nhất định, như một lần bấm vào một nút:

ví dụ

<button onclick="document.location = 'default.asp'">HTML Tutorial</button>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Button as a Links</h2>

<p>Click the button to go to the default page.</p>

<button onclick="document.location = 'default.asp'">HTML Tutorial</button>

</body>
</html>


Ghi chú: Học thêm nhiều hơn về JavaScript trong hướng dẫn JavaScript.Các tiêu đề là liên kết


Thuộc tính title chỉ định thông tin thêm về một thành phần. Thông tin đó thường hiển thị như một văn bản chú thích tác dụng khi chuột di chuyển qua thành phần.


ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

<h2>Link Titles</h2>
<p>The title attribute specifies extra information about an element. The information is most often shown as a tooltip text when the mouse moves over the element.</p>
<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>

</body>
</html>
Các đường dẫn bên ngoài(External Paths)


Các trang bên ngoài có thể được tham chiếu với một URL đầy đủ hoặc một đường dẫn tương đối đến trang web hiện tại.

Ví dụ dưới đây sử dụng một URL đầy để đủ để liên kết một trang web:

ví dụ

<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>External Paths</h2>

<p>This example uses a full URL to link to a web page:</p>
<p><a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a></p>

</body>
</html>


Ví dụ dưới đây liên kết đến một trang được đặt trong thư mục html trên trang web hiện tại:

ví dụ

<a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>External Paths</h2>

<p>This example links to a page located in the html folder on the current web site:</p>

<p><a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a></p>

</body>
</html>


Ví dụ dưới đây liên kết đến một trang được đặt cùng thư mục với trang web hiện tại:

ví dụ

<a href="default.asp">HTML tutorial</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>External Paths</h2>

<p>This example links to a page located in the same folder as the current page:</p>

<p><a href="default.asp">HTML tutorial</a></p>

</body>
</html>


Bạn có thể đọc thêm về đường dẫn file trong chương HTML File Paths.
Chapter Summary

 • Sử dụng thành phần <a> để định nghĩa một đường dẫn
 • Sử dụng thuộc tính href để định nghĩa địa chỉ đường dẫn
 • Sử dụng thuộc tính target để định nghĩa nơi mở tài liệu được liên kết
 • Sử dụng thành phần <img>  (trong <a>) để sử dụng hình ảnh bằng một liên kếtLiên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1456