By GokiSoft.com| 15:34 02/06/2020|
Tài Liệu HTML

Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML


Biểu tượng cảm xúc là các ký tự trong bộ ký tự: 😄 😍 💗
Các biểu tượng cảm xúc là gì?


Các biểu tượng cảm xúc trông giống như các hình ảnh, các biểu tượng, nhưng chúng không phải.

Chúng là các chữ cái (các ký tự) từ UTF-8 (Unicode) bảng chữ cái.

UTF-8 bao gồm gần như toàn bộ các ký tự và biểu tượng trên thế giới.
Thuộc tính của bộ ký tự trong HTML


Để hiển thị một trang HTML một cách chính xác, một trình duyệt web phải biết bộ ký tự được sử dụng trong trang.

Nó được xác định trong thẻ  <meta> :

<meta charset="UTF-8">


Nếu không được xác định, UTF-8 là bộ ký tự mặc định trong HTML. 
Các ký tự UTF-8 


Nhiều ký tự UTF-8 không thể bấm trên bàm phím, nhưng chúng có thể luôn được hiển thị sử dụng các số (được gọi là các "số" thự thể):

  • A là 65
  • B là 66
  • C là 67

ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<p>I will display A B C</p>
<p>I will display &#65; &#66; &#67;</p>

</body>
</html>


Giải thích ví dụ


Thành phần <meta charset="UTF-8"> xác định bộ ký tự.

Các ký tự A, B, và C được hiển thị bởi các số 65, 66 và 67.

Để trình duyệt có thể hiểu bạn đang hiển thị một ký tự, bạn phải bắt đầu thực thể chữ số bằng &# và kết thúc với ; (dấu chấm phẩy).
Các ký tự biểu tượng cảm xúc


Các biểu tượng cảm xúc cũng là các ký tự từ bảng chữ cái UTF-8:

  • 😄 là 128516
  • 😍 là 128525
  • 💗 là 128151

ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<h1>My First Emoji</h1>

<p>&#128512;</p>

</body>
</html>


Từ khi các biểu tượng cảm xúc là các ký tự, chúng có thể bị sao chép, bị hiển thị, và bị chỉnh kích thước như các ký tự khác trong HTML.

ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<h1>Sized Emojis</h1>

<p style="font-size:48px">
&#128512; &#128516; &#128525; &#128151;
</p>

</body>
</html>


Biểu tượng cảm xúcGiá trị
🗻#128507;
🗼#128508;
🗽#128509;
🗾#128510;
🗿#128511;
😀#128512;
😁#128513;
😂#128514;
😃#128515;
😄#128516;
😅#128517;
Quy tắc @charset trong CSS


Bạn có thể sử dụng quy tắc CSS @charset để xác định ký tự mã hóa sử dụng trong một dải phong cách:

ví dụ

Đặt mã hóa của dải phong cách thành Unicode UTF-8:

@charset "UTF-8";Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó