IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Giới thiệu về HTML5
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Giới thiệu về HTML5

by GokiSoft.Com - 13:42 27/04/2020 2,172 Lượt Xem

HTML là gì ?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn dùng để tạo ra các trang Web và là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất 

 •  HTML có nghĩa là " HyperText Markup Language " hay " Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản " .
 •  HTML được dùng để miêu tả cấu trúc của một trang Web .
 •  HTML bao gồm một loạt các thành phần (elements) .
 •  Những thành phần của HTML (elements) có nhiệm vụ chỉ đạo  trình duyệt cách để trình bày những   nội dung của trang Web ra màn hình . 
 •  Những thành phần của HTML (elements) được đại diện hay biểu diễn bởi các thẻ tên (tags) .
 •  Các thẻ tên (tags) chịu trách nhiệm định dạng nội dung thành phần ví dụ như thẻ " heading " ,     "paragraph " hay " table " .
 •  Trình duyệt không chỉ ra những thẻ (tags) trên màn hình mà sử dụng chúng để kiết xuất nội                 dung của trang Web .

Một ví dụ về tài liệu HTML 


<!DOCTYPE html>

<html>

   <head>

     <title> Page Title </title>

  </head>

  <body>

    <h1> My First Heading </h1>

    <p> My first paragraph. </p>

  </body>

</html>

Giải thích ví dụ : 


<!DOCTYPE html> : Định nghĩa tài liệu được hiển thị là 1 tài liệu HTML

<html>                     :  Yếu tố gốc của một trang HTML

<head>                    : Một khung chứa siêu dữ liệu ( metadata (dữ liệu về dữ liệu ) )

<title>                      : Xác định chủ đề của tài liệu

<body>                    : Chứa những thành phần có thể nhìn thấy được trên Web 

<h1>                        : Định nghĩa 1 mục , tiêu đề lớn 

<p>                          : Định nghĩa 1 đoạn ( paragraph ) 

Thẻ tên HTML (HTML tags)


Các thẻ tên HTML là những thành phần có tên được đặt trong các dấu ngoặc góc 

                              <tagname>  content goes here  </tagname>

Các thẻ tên thường đi theo cặp , ví dụ như <p> và </p> .

Thẻ đi trước được gọi là thẻ bắt đầu ( start tag ) và thẻ đi sau được gọi là thẻ đóng ( end tag ) .

Thẻ đóng ( end tag ) có cấu tạo giống thẻ bắt đầu ( start tag ) nhưng có một dấu gạch chéo đằng trước .

Trình duyệt Web


Mục đích của các trình duyệt ( Chrome , Edge , Firefox , Safari ) là để đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng ở trên màn hình .


Trình duyệt không có khả năng hiển thị các thẻ ( HTML tags ) nhưng sẽ dùng chúng để quyết định cách để hiển thị nội dung tài liệu lên trên màn hình .

Cấu trúc của một trang HTMLKhai báo  <!DOCTYPE>


Khai báo <!DOCTYPE> phải được khai báo đầu tiên trước tất cả các thẻ HTML và được khai báo duy nhất 

Bản thân <!DOCTYPE> không phải 1 phần tử HTML nhưng mọi tài liệu HTML khai bào bằng <!DOCTYPE> đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về HTML


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!