By GokiSoft.Com| 18:39 21/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML BT1449

Một một màu thập lục phân được xác định với: #RRGGBB, nơi RR(red), GG(green) và BB(blue) nơi các số nguyên thập lục phân xác định các thành phần của màu.Các giá trị màu HEX


Trong HTML, một màu có thể được xác định sử dụng một giá trị thập lục phân ở dạng:

#rrggbb

Nơi rr(red), gg(green) và bb(blue) là các giá trị thập lục phân giữa 00 và ff (giống với số thập phân 0 - 255).

ví dụ,  #ff0000 được hiển thị là màu đỏ, bởi vì red được đặt đến giá trị cao nhất của nó (ff) và màu còn lại được đặt về giá trị thấp nhất (00).

ví dụ

#ff0000
#0000ff
#3cb371
#ee82ee
#ffa500
#6a5acd

Các màu sắc của màu xám thường được xác định với các giá trị bằng nhau giữa cả 3 nguồn sáng:

ví dụ

#000000
#3c3c3c
#787878
#b4b4b4
#f0f0f0
#ffffff


Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1449

Bình luận