IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML

by GokiSoft.Com - 14:50 25/05/2020 2,110 Lượt Xem


Thành phần HTML <head> là hộp chứa cho tất cả cách thành phần thuộc head : <title><style><meta><link><script>, và <base>.
Thành phần <head> trong HTML


Thành phần <head> là một hộp chứa cho các siêu dữ liệu (dữ liệu trên dữ liệu) và được đặt giữa thẻ  <html> và thẻ  <body> .

Siêu dữ liệu(metadata ) HTML là về tài liệu HTML. Siêu dữ liệu không được hiển thị.

Thông thường siêu dữ liệu xác định tiêu đề tài liệu, bộ ký tự, script, và các siêu thông tin khác.
Thành phần <title> trong HTML


Thành phần <title> xác định tiêu đề cho tài liệu, và bắt buộc trong toàn bộ các tài liệu HTML.

Thành phần <title> :

 • xác định một tiêu đề trong tab trình duyệt
 • cung cấp tiêu đề cho trang khi nó được thêm vào mục yêu thích
 • hiển thị một tiêu đề cho trang trong các kết quả của công cụ tìm kiếm

Một tài liệu HTML đơn giản:

ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
 <title>Page Title</title>
</head>

<body>
The content of the document......
</body>

</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Page Title</title>
</head>
<body>

<p>The content of the body element is displayed in the browser window.</p>
<p>The content of the title element is displayed in the browser tab, in favorites and in search engine results.</p>

</body>
</html>


Thành phần <style> trong HTML


Thành phần <style> được sử dụng để xác định phong cách của thông tin cho một trang HTML duy nhất:

ví dụ

<style>
 body {background-color: powderblue;}
 h1 {color: red;}
 p {color: blue;}
</style>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Page Title</title>
 <style>
  body {background-color: powderblue;}
  h1 {color: red;}
  p {color: blue;}
 </style>
</head> 
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
 
</body>
</html>Thành phần <link>trong HTML


Thành phần <link> được sử dụng để liên cách dải phong cách bên ngoài:

ví dụ

<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Page Title</title>
 <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
 
</body>
</html>

Tip: Để học thêm về CSS, ghé thăm hướng dẫn về CSS.

Thành phần <meta>trong HTML


Thành phần <meta> được sử dụng để xác định bộ ký tự nào được sử dụng, tiêu đề trang, từ khóa, tác giả, và các siêu dữ liệu khác.

Siêu dữ liệu được sử dụng bởi các trình duyệt (cách hiển thị nội dung), bằng các công cụ tìm kiếm (các từ khóa), và các dịch vụ web khác.

Định nghĩa bộ kí tự hãy dùng:

<meta charset="UTF-8">


Định nghĩa một tiêu đề cho trang web của bạn:

<meta name="description" content="Free Web tutorials">


Định nghĩa các từ khóa cho các công cụ tìm kiếm:

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, XML, JavaScript">


Định nghĩa tác giả của một trang:

<meta name="author" content="John Doe">


Làm mới một trang mỗi 30 giây:

<meta http-equiv="refresh" content="30">


Ví dụ của các thẻ <meta> :

ví dụ

<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
<meta name="author" content="John Doe">
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="description" content="Free Web tutorials">
 <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
 <meta name="author" content="John Doe">
</head>
<body>

<p>All meta information goes before the body.</p>

</body>
</html>

Cài đặt khung nhìn


Trong HTML, có một phương thức cho phép các người thiết kế kiểm soát khung nhìn, qua thẻ 
 <meta> .

Khung nhìn là khu vực hiển thị của người dùng trên một trang web. Nó khác nhau trên mỗi thiết bị, và sẽ nhỏ hơn trên điện thoại so với một màn hình máy tính.

Bạn nên bao gồm thành phần khung nhìn <meta> trong tất cả các trang web của bạn:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">


Một thành phần khung nhìn <meta> hướng dẫn trình duyệt về cách kiểm soát kích thước và tỉ lệ của trang.

Phần width=device-width đặt chiều rộng của trang theo chiều rộng của màn hình thiết bị (điều này sẽ khác nhau phụ thuộc vào thiết bị).

Phần initial-scale=1.0 đặt mức thu phòng ban đầu khi trang được tải lần đầu bởi trình duyệt.

Đây là một ví dụ của một trang web mà không có thẻ meta, và cùng một trang web với thẻ <meta> :
Thành phần <script>trong HTML


Thành phần <script> được sử dụng để định nghĩa JavaScript phía người dùng.

Đoạn JavaScript sau viết "Hello JavaScript!" vào một thành phần HTML với id="demo":

ví dụ

<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
}
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Page Title</title>
 <script>
 function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
 }
 </script>
</head>
<body>

<h1>My Web Page</h1>
<p id="demo">A Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

</body>
</html>

Tip: Để học toàn bộ về JavaScript, hãy xem hướng dẫn về JavaScript .

Thành phần <base>trong HTML


Thành phần <base> xác địch URL cơ sở và mục tiêu cơ sở cho tất cả các URL tương đối trong một trang:

Các thành phần head

ThẻMô tả
<head>Xác định thông tin về tài liệu
<title>Xác định tiêu đề của một tài liệu
<base>Xác định một địa chỉ mặc định hoặc một mục tiêu mặc định cho tất cả các đường dẫn trên một trang
<link>Xác định mối quan hệ giữa một tài liệu và một tài nguyên bên ngoài
<meta>Xác định siêu dữ liệu về một tài liệu HTML
<script>Xác định một script phía người dùng
<style>Xác định phong cách của thông tin cho một tài liệu

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!