IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML

by GokiSoft.Com - 22:35 22/05/2020 2,193 Lượt Xem


Thành phần <picture> trong HTML cho phép chúng ta hiển thị các hình ảnh khác nhau cho các thiết bị hay kích cỡ màn hình khác nhau.Thành phần <picture> trong HTML

Thành phần <picture> cho chúng ta thêm mềm dẻo khi xác định các tài nguyên hình ảnh.

Thành phần <picture> chứa một số lượng của các thành phần  <source> , mỗi cái tham chiếu đến mỗi nguồn hình ảnh khác nhau. Với cách này trình duyệt có thể chọn hình ảnh có thể vừa vặn nhất cho cảnh quan hoặc/và thiết bị.

Mỗi thành phần <source> có mô tả các thuộc khi hình ảnh của chúng là vừa vặn nhất.

ví dụ

Hiển thị các hình ảnh khác nhau trên các kích thước màn hình khác nhau:

<picture>
 <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_food.jpg">
 <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_car.jpg">
 <img src="img_girl.jpg">
</picture>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>

<h2>The picture Element</h2>

<picture>
 <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_food.jpg">
 <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_car.jpg">
 <img src="img_girl.jpg" style="width:auto;">
</picture>

<p>Resize the browser to see different versions of the picture loading at different viewport sizes.
The browser looks for the first source element where the media query matches the user's current viewport width,
and fetches the image specified in the srcset attribute.</p>

<p>The img element is required as the last child tag of the picture declaration block.
The img element is used to provide backward compatibility for browsers that do not support the picture element, or if none of the source tags matched.
</p>

<p><strong>Note:</strong> The picture element is not supported in IE12 and earlier or Safari 9.0 and earlier.</p>

</body>
</html>

Ghi chú: Luôn xác định một thành phần <img> như là thành phần con cuối cùng của thành phần <picture> . Thành phần <img> được sử dụng bởi các trình duyệt không hỗ trợ thành phần <picture> , hoặc nếu không có thẻ<source> nào phù hợp.

Khi nào được dùng thành phần Picture


Có hai mục đích chính cho thành phần <picture> :

1. Băng thông

Nếu bạn có một màn hình hoặc thiết bị nhỏ, không cần thiết phải tải một file hình ảnh lớn. Trình duyệt sẽ sử dụng thành phần  <source> đầu tiên với giá trị thuộc tính phù hợp, và bỏ quả bất kì thành phần tiếp theo nào.

2. Hỗ trợ định dạng

Một vài trình duyệt hoặc thiết bị có thể không hỗ trợ toàn bộ các định dạng hình ảnh. Bằng cách sử dụng thành phần <picture> , bạn có thể thêm cách hình ảnh của mọi loại định đạng, và trình duyệt sẽ sử dụng định dạng đầu tiên mà nó nhận ra và bỏ qua mọi định dạng tiếp theo.

ví dụ

Trình duyệt sẽ sử dụng định dạng hình ảnh đầu tiên mà nó nhận ra:

<picture>
 <source srcset="img_avatar.png">
 <source srcset="img_girl.jpg">
 <img src="img_beatles.gif" alt="Beatles" style="width:auto;">
</picture>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>

<h2>The picture Element</h2>

<picture>
 <source srcset="img_avatar.png">
 <source srcset="img_girl.jpg">
 <img src="img_beatles.gif" alt="Beatles" style="width:auto;">
</picture>

<p>The picture element can be used when the image format is not supported by all devices.</p>

<p>The device will use the first image format it supports, and ignore the rest of the images.</p>

</body>
</html>

Ghi chú: Trình duyệt sẽ sử dụng thành phần <source> đầu tiên với các giá trị thuộc tính phù hợp, và bỏ qua tất cả các thành phần <source> tiếp theo.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!