IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML

by GokiSoft.Com - 19:07 24/05/2020 2,189 Lượt XemMỗi thành phần HTML có một giá trị hiển thị mặc định, phụ thuộc vào loại của thành phần là gì.

Hai giá trị hiện thị là: (khối)block và (trong hàng)inline.
Các thành phần cấp độ khối


Một thành phần cấp độ khối luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn (dãn ra phía bên trái và phải xa nhất mà nó có thể).

Thành phần <div> là một thành phần cấp độ khối.

ví dụ

<div>Hello World</div>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div style="border: 1px solid black">Hello World</div>

<p>The DIV element is a block element, and will always start on a new line and take up the full width available (stretches out to the left and right as far as it can).</p>

</body>
</html>


Các thành phần cấp độ khối trong HTML:

<address> <article> <aside> <blockquote> <canvas> <dd> <div> <dl> <dt> <fieldset> <figcaption> <figure> <footer> <form> <h1>-<h6> <header> <hr> <li> <main> <nav> <noscript> <ol> <p> <pre> <section> <table> <tfoot> <ul> <video>
Các thành phần trong hàng


Một thành phần trong hàng không bắt đầu trên một hàng mới mà chỉ chiếm chiều ngang tối thiểu mà nó cần.

Đây là một thành phần trong hàng <span> bên trong một đoạn văn.

ví dụ

<span>Hello World</span>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is an inline span <span style="border: 1px solid black">Hello World</span> element inside a paragraph.</p>

<p>The SPAN element is an inline element, and will not start on a new line and only takes up as much width as necessary.</p>

</body>
</html>


Các thành phần trong hàng HTML:

<a> <abbr> <acronym> <b> <bdo> <big> <br> <button> <cite> <code> <dfn> <em> <i> <img> <input> <q> <samp> <strong> <sub> <textarea> <time> <tt> <var>
Thành phần <div>


Thành phần <div> thường được dụng như một hộp chứa cho các thành phần HTML khác.

Thành phần  <div> không có thuộc tính bắt buộc, nhưng styleclass và id thường phổ biến.

Khi được sử dụng cùng với CSS, thành phần <div> có thể được dùng để tạo kiểu  cho các khối nội dung:

ví dụ

<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
  <p>Standing on the River Thames, London has been a major settlement for two millennia, its history going back to its founding by the Romans, who named it Londinium.</p>
</div> 

</body>
</html>
Thành phần <span>


Thành phần <span> thường được sử dụng như hộp chứa cho một vài văn bản.

Thành phần  <span> không có thuộc tính bắt buộc, nhưng styleclass và id thường phổ biến.

Khi được sử dụng cùng với CSS, thành phần <span> có thể được dùng để tạo kiểu các phần trong văn bản:

ví dụ

<h1>My <span style="color:red">Important</span> Heading</h1>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My <span style="color:red">Important</span> Heading</h1>

</body>
</html>
Các thẻ nhóm trong HTML


ThẻMô tả
<div>Định nghĩa một phần trong một tài liệu (cấp độ khối)
<span>Định nghĩa một phần trong một tài liệu (trong hàng)Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!