By GokiSoft.com| 20:58 28/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML


HTML chứa một vài thành phần để xác định việc nhập vào của người dùng và các mã(code) máy tính.


ví dụ

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Computer Code</h2>
<p>Some programming code:</p>

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>

</body>
</html>
HTML <kbd> dùng cho nhập vào từ bàn phím


Thành phần <kbd> đại diện cho việc nhập vào của người dùng, như nhập vào bằng bàn phím hoặc các khẩu lệnh.

Các văn bản được bao quanh bởi thẻ <kbd> thường được hiển thị dưới dạng phông monospace:

ví dụ

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>


Kết quả:

Save the document by pressing Ctrl + S
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The kbd Element</h2>
<p>The kbd element represents user input:</p>

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

</body>
</html>

HTML <samp> dùng cho đầu ra của chương trình


Thành phần HTML <samp> đại diện cho đầu ra từ một trương trình hoặc hệ thống máy tính.

Các văn bản được bao quanh bởi  <samp> thường được hiển thị với phông monospace:

ví dụ

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The samp Element</h2>
<p>The samp element represents output from a program or computing system:</p>

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>

</body>
</html>


Kết quả:

If you input wrong value, the program will return Error!

HTML <code> dùng cho các code máy tính


Các thành phần HTML <code> xác định một đoạn code máy tính.

Các văn bản được bao quanh bởi  <code> thường được hiển thị với phông monospace:

ví dụ

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The code Element</h2>
<p>Programming code example:</p>

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

</body>
</html>


Kết quả:

x = 5; y = 6; z = x + y;


Chú ý rằng thành phần  <code> không ảo toàn khoảng trắng và ngắt dùng bổ sung.

Để sửa điều này, bạn có thể bỏ thành phần  <code> vào trong một thành phần  <pre> :

ví dụ

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The code element does not preserve whitespace and line-breaks.</p>
<p>To fix this, you can put the code element inside a pre element:</p>

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

</body>
</html>


Kết quả:

x = 5;
y = 6;
z = x + y;

HTML <var> dùng cho các biến


Thành phần HTML <var> xác định một biến.

Biến có thể là một biến trong biểu thức toán học hoặc một biến trong bối cảnh lập trình:

ví dụ

Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The var Element</h2>
<p>Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.</p>

</body>
</html>


Kết quả:

Einstein wrote: E = mc2.

Các thành phần mã máy tính trong HTML


ThẻMô tả
<code>Xác định một mã lập trình
<kbd>Xác định nhập vào từ bàn phím
<samp>Xác định đầu ra của máy tính
<var>Xác định một biến
<pre>Xác định văn bản được định dạngPhản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó