IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML

HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML

by GokiSoft.Com - 20:58 28/05/2020 3,103 Lượt Xem


HTML chứa một vài thành phần để xác định việc nhập vào của người dùng và các mã(code) máy tính.


ví dụ

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Computer Code</h2>
<p>Some programming code:</p>

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>

</body>
</html>
HTML <kbd> dùng cho nhập vào từ bàn phím


Thành phần <kbd> đại diện cho việc nhập vào của người dùng, như nhập vào bằng bàn phím hoặc các khẩu lệnh.

Các văn bản được bao quanh bởi thẻ <kbd> thường được hiển thị dưới dạng phông monospace:

ví dụ

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>


Kết quả:

Save the document by pressing Ctrl + S
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The kbd Element</h2>
<p>The kbd element represents user input:</p>

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

</body>
</html>

HTML <samp> dùng cho đầu ra của chương trình


Thành phần HTML <samp> đại diện cho đầu ra từ một trương trình hoặc hệ thống máy tính.

Các văn bản được bao quanh bởi  <samp> thường được hiển thị với phông monospace:

ví dụ

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The samp Element</h2>
<p>The samp element represents output from a program or computing system:</p>

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>

</body>
</html>


Kết quả:

If you input wrong value, the program will return Error!

HTML <code> dùng cho các code máy tính


Các thành phần HTML <code> xác định một đoạn code máy tính.

Các văn bản được bao quanh bởi  <code> thường được hiển thị với phông monospace:

ví dụ

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The code Element</h2>
<p>Programming code example:</p>

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

</body>
</html>


Kết quả:

x = 5; y = 6; z = x + y;


Chú ý rằng thành phần  <code> không ảo toàn khoảng trắng và ngắt dùng bổ sung.

Để sửa điều này, bạn có thể bỏ thành phần  <code> vào trong một thành phần  <pre> :

ví dụ

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The code element does not preserve whitespace and line-breaks.</p>
<p>To fix this, you can put the code element inside a pre element:</p>

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

</body>
</html>


Kết quả:

x = 5;
y = 6;
z = x + y;

HTML <var> dùng cho các biến


Thành phần HTML <var> xác định một biến.

Biến có thể là một biến trong biểu thức toán học hoặc một biến trong bối cảnh lập trình:

ví dụ

Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The var Element</h2>
<p>Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.</p>

</body>
</html>


Kết quả:

Einstein wrote: E = mc2.

Các thành phần mã máy tính trong HTML


ThẻMô tả
<code>Xác định một mã lập trình
<kbd>Xác định nhập vào từ bàn phím
<samp>Xác định đầu ra của máy tính
<var>Xác định một biến
<pre>Xác định văn bản được định dạngBình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!