By GokiSoft.Com| 17:29 21/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Comments - Các chú thích trong HTML

Chú thích HTML không được hiển thị trong trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp tài liệu hóa source code HTML của bạn.Các thẻ chú thích trong HTML


Bạn có thể thêm các chú thích vào source HTML của bạn bằng cách sử dụng cú pháp sau:

<!-- Write your comments here -->


Lưu ý rằng có một dấu chấm than ở trong thẻ mở, nhưng không có ở trong thẻ đóng.

Ghi chú: Các ghi chú không được hiển thị bởi trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp tài liệu hóa source code HTML của bạn.

Với các chú thích bạn có thể đặt các thông báo và các ghi nhớ trong HTML của bạn:

ví dụ

<!-- This is a comment -->

<p>This is a paragraph.</p>

<!-- Remember to add more information here -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->

</body>
</html>


Các chú thích cũng rất tốt trong việc gỡ lỗi HTML, bởi vì bạn có thể ghi chú dòng các code HTML ra ngoài, cùng một lúc, để tìm các lỗi:

ví dụ

<!-- Do not display this image at the moment
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- Do not display this at the moment
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->

</body>
</html>