By GokiSoft.com| 15:20 22/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang

Các liên kết HTML có thể được dùng để tạo dấu trang, để người đọc có thể nhảy đến các phần cụ thể trên một trang web.Tạo một dấu trang trong HTML


Dấu trang có thể hữu dụng với một trang web rất dài.

Để tạo một dấu trang - đầu tiên tạo dấu trang, sau đó thêm một liên kết đến nó.

Khi liên kết bị bấm, trang sẽ kéo xuống hoặc lên đến vị trí của dấu trang.


ví dụ

Dầu tiên, tạo một dấu trang với thuộc tính  id :

<h2 id="C4">Chapter 4</h2>


Sau đó, thêm một liên kết đên dấu trang ("Jump to Chapter 4"), từ bên trong cùng một trang:

ví dụ

<a href="#C4">Jump to Chapter 4</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><a href="#C4">Jump to Chapter 4</a></p>
<p><a href="#C10">Jump to Chapter 10</a></p>

<h2>Chapter 1</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 2</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 3</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2 id="C4">Chapter 4</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 5</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 6</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 7</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 8</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 9</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2 id="C10">Chapter 10</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 11</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 12</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 13</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 14</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 15</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 16</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 17</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 18</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 19</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 20</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 21</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 22</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 23</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

</body>
</html>


Bạn cũng có thể thêm đường dẫn đến một dấu trang trên một trang kjác:

<a href="html_demo.html#C4">Jump to Chapter 4</a>
Tóm tắt chương


  • Dùng thuộc tính id (id="value") để định nghĩa dấu trang trên một trang
  • Dùng thuộc tính href (href="#value") để liên kết đến dấu trangCác thẻ liên kết của HTML

ThẻMô tả
<a>Định nghĩa một siêu liên kếtPhản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó