IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Các thuộc tính trong HTML

Các thuộc tính trong HTML

by GokiSoft.Com - 12:37 30/04/2020 3,634 Lượt Xem

Các thuộc tính trong HTML cung cấp những thông tin bổ sung về các phần tử HTML.

Các thuộc tính HTML

  • Tất cả các phần tử HTML đều có thể có thuộc tính..
  • Các thuộc tính cung cấp thêm thông tin về phần tử.
  • Các thuộc tính luôn được xác định ở thẻ mở ( start tag )
  • Các thuộc tính thường đi theo một cặp tên / giá trị ( name / value ) như name = " value "

Thuộc tính href

Đường dẫn trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <a> . Địa chỉ của đường dẫn được xác định trong thuộc tính href .

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>
Thuộc tính src

Hình ảnh HTML được định nghĩa bằng thẻ <img>.

Tên của file ảnh được xác định trong thuộc tính src

<img src="img_girl.jpg">
Thuộc tính chiều rộng và chiều cao ( width and height )

Ảnh trong HTML cũng có thuộc tính chiều rộng và chiều cao ( width and height ) để xác định chiều rộng và chiều cao của ảnh.

<img src="img_girl.jpg" width="500" height="600">
Các thuộc tính chiều rộng và chiều cao được đo theo đơn vị pixel  tức nếu chiều rộng = " 500 " ( width = "500" ) tức là 500 pixel .

Thuộc tính alt ( alternative )

Thuộc tính alt cho phép một đoạn văn bản ( text ) sẽ được hiển thị thay thế khi một phần tử ( ảnh ) không được hiển thị .

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl with a jacket">
Thuộc tính style 

Thuộc tính style dùng để xác định tính chất của các phần tử ( như  màu sắc , phông chữ ( font ) ,.. )

<p style="color:red">This is a red paragraph.</p>
Thuộc tính lang

Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản có thể được định nghĩa trong thẻ <html>

Định nghĩa một ngôn ngữ là vô cùng quan trọng dành cho các ứng dụng hỗ trợ đọc tài liệu ( screen reader ) và các ứng dụng tìm kiếm ( search engines )

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

...

</body>
</html>
Thuộc tính title

Ở ví dụ dưới đây thuộc tính title được gắn vào thẻ <p> . Giá trị của thuộc tính title có thể được nhìn thấy ở dạng một chú giải khi ta đưa chuột lên trên phần tử :

<p title="I'm a tooltip">
This is a paragraph.
</p>


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!