IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Các thuộc tính trong HTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Các thuộc tính trong HTML

by GokiSoft.Com - 12:37 30/04/2020 2,433 Lượt Xem

Các thuộc tính trong HTML cung cấp những thông tin bổ sung về các phần tử HTML.

Các thuộc tính HTML

  • Tất cả các phần tử HTML đều có thể có thuộc tính..
  • Các thuộc tính cung cấp thêm thông tin về phần tử.
  • Các thuộc tính luôn được xác định ở thẻ mở ( start tag )
  • Các thuộc tính thường đi theo một cặp tên / giá trị ( name / value ) như name = " value "

Thuộc tính href

Đường dẫn trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <a> . Địa chỉ của đường dẫn được xác định trong thuộc tính href .

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>
Thuộc tính src

Hình ảnh HTML được định nghĩa bằng thẻ <img>.

Tên của file ảnh được xác định trong thuộc tính src

<img src="img_girl.jpg">
Thuộc tính chiều rộng và chiều cao ( width and height )

Ảnh trong HTML cũng có thuộc tính chiều rộng và chiều cao ( width and height ) để xác định chiều rộng và chiều cao của ảnh.

<img src="img_girl.jpg" width="500" height="600">
Các thuộc tính chiều rộng và chiều cao được đo theo đơn vị pixel  tức nếu chiều rộng = " 500 " ( width = "500" ) tức là 500 pixel .

Thuộc tính alt ( alternative )

Thuộc tính alt cho phép một đoạn văn bản ( text ) sẽ được hiển thị thay thế khi một phần tử ( ảnh ) không được hiển thị .

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl with a jacket">
Thuộc tính style 

Thuộc tính style dùng để xác định tính chất của các phần tử ( như  màu sắc , phông chữ ( font ) ,.. )

<p style="color:red">This is a red paragraph.</p>
Thuộc tính lang

Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản có thể được định nghĩa trong thẻ <html>

Định nghĩa một ngôn ngữ là vô cùng quan trọng dành cho các ứng dụng hỗ trợ đọc tài liệu ( screen reader ) và các ứng dụng tìm kiếm ( search engines )

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

...

</body>
</html>
Thuộc tính title

Ở ví dụ dưới đây thuộc tính title được gắn vào thẻ <p> . Giá trị của thuộc tính title có thể được nhìn thấy ở dạng một chú giải khi ta đưa chuột lên trên phần tử :

<p title="I'm a tooltip">
This is a paragraph.
</p>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!