By GokiSoft.com| 17:15 21/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML

Trong chương này chúng ta sẽ đi qua các thành phần <q><blockquote><abbr><address><cite>, và <bdo> của HTML.

ví dụ

Here is a quote from WWF's website:

For nearly 60 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by more than one million members in the United States and close to five million globally.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

</body>
</html>Thẻ <q> trong HTML dùng cho các trích dẫn ngắn 


Thành phần <q> trong HTML định nghĩa một trích dẫn ngắn.

Trình duyệt thường chèn các dấu trích dẫn xung quanh thẻ  <q> .

ví dụ

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Browsers usually insert quotation marks around the q element.</p>

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

</body>
</html>Thẻ <blockquote> dùng cho các trích dẫn


Thành phần <blockquote> trong HTML định nghĩa một vùng được trích dẫn từ mô nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt lề các thành phần <blockquote> .

ví dụ

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Browsers usually indent blockquote elements.</p>

<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For nearly 60 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by more than one million members in the United States and close to five million globally.
</blockquote>

</body>
</html>Thẻ <abbr> trong HTML dùng cho các từ viết tắt


Thành phần <abbr> trong HTML định nghĩa một viết tắt.

Đánh dấu các viết tắt có thể cung cấp các thông tin hữu ích cho trình duyệt, các hệ thống dịch và các công cụ tìm kiếm.

ví dụ

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

<p>Marking up abbreviations can give useful information to browsers, translation systems and search-engines.</p>

</body>
</html>Thẻ <address> trong HTML dùng cho thông tin liên lạc


Thành phần <address> định nghĩa các thông tin liên lạc (tác giả/ chủ sở hữu) của một tài liệu hoặc bài báo.

Thành phần <address> thường hiển thị trong dạng chữ in nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm một ngắt dòng trước và sau thành phần.

ví dụ

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML address element defines contact information (author/owner) of a document or article.</p>

<address>
Written by John Doe.<br> 
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

</body>
</html>
Thẻ <cite> trong HTML dùng cho tiêu đề tác phẩm


Thành phần <cite> trong HTML định nghĩa tiêu đề của một tác phầm.

Các trình duyệt thường hiển thị thành phần <cite> ở dạng chữ in nghiêng.

ví dụ

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The HTML cite element defines the title of a work.</p>
<p>Browsers usually display cite elements in italic.</p>

<img src="img_the_scream.jpg" width="220" height="277" alt="The Scream">
<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

</body>
</html>
Thẻ <bdo> trong HTML dùng cho ghi đè hai chiều


Thành phần <bdo> định nghĩa ghi dè hai chiều.

Thành phần <bdo> thường được dùng để ghi đè hướng của của văn bản hiện tại:

ví dụ

<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>If your browser supports bi-directional override (bdo), the next line will be written from right to left (rtl):</p>

<bdo dir="rtl">This line will be written from right to left</bdo>

</body>
</html>Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó