By GokiSoft.com| 12:57 30/04/2020|
Tài Liệu HTML

Thẻ tiêu đề trong HTML

Tiêu đề trong HTML

Tiêu đề trong HTML được định nghĩa từ thẻ <h1> đến thẻ <h6>

Thẻ <h1> định nghĩa tiêu đề quan trọng nhất. Trong đó , thẻ <h6> định nghĩa tiêu đề ít quan trọng nhất.

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
Tại sao tiêu đề lại quan trọng ?

Các ứng dụng tìm kiếm sử dụng các tiêu đề để thu nhập cấu trúc và nội dung của trang web. 

Khi lướt qua các bài đọc , người ta thường đọc tiêu đề đầu tiên. Tiêu đề sẽ giúp người đọc hình dung cấu trúc của trang web.

Một tiêu đề lớn hơn ?

Bất kỳ một tiêu đề nào đều có một giá trị mặc định . Tuy nhiên , ta có thể thay đổi kích thước bằng thuộc tính style sử dụng thuộc tính font - size của CSS 

<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>
Cách dòng trong HTML

Thẻ <hr> định nghĩa cho sự cách dòng trong 1 trang HTML .

<h1>This is heading 1</h1>
<p>This is some text.</p>
<hr>
<h2>This is heading 2</h2>
<p>This is some other text.</p>
<hr>
Thuộc tính head trong HTML

Thuộc tính head trong HTML là kho chứa cho siêu dữ liệu ( metadata ) . Metadata sẽ không được hiển thị .

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>My First HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
.
.
.
Làm thế nào để quan sát nguồn tài liệu HTML ?

Quan sát code HTML

Chuột phải ở một trang web và chọn " View page source " ( trong Chrome ) và " View source " ( trong Edge ) 

Kiểm tra một phần tử HTML

Chọn một phần tử , chuột phải và chọn " Inspect " hoặc " Inspect an element "

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó