IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML

by GokiSoft.Com - 16:58 22/05/2020 4,159 Lượt Xem

Với bản đồ hình ảnh, bạn có thể tạo các vùng có thể bấm được trên một hình ảnh.Bản đồ hình ảnh


Thẻ <map> định nghĩa một bản đồ hình ảnh. Một bản đồ hình ảnh là một hình ảnh với các vùng có thể bấm được.

Bấm vào máy tính, điện thoại, hoặc cốc cà phê trong hình ảnh dưới đây:

WorkplaceSunMercuryVenus


ví dụ

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap">

<map name="workmap">
 <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
 <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
 <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Coffee" href="coffee.htm">
</map>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Maps</h2>
<p>Click on the computer, the phone, or the cup of coffee to go to a new page and read more about the topic:</p>

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">

<map name="workmap">
 <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
 <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
 <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Cup of coffee" href="coffee.htm">
</map>

</body>
</html>
Nó làm việc như thế nào?


Ý tưởng ở đằng sau một bản đồ hình ảnh là bạn có thể thực hiện nhiều hành động phụ thuộc vào những nơi mà bạn bấm.

Để tạo một hình bản đồ hình ảnh, và một bản đồ bao gồm các quy tắc thể hiện các vùng có thể bấm được.
Hình ảnh(The Image)


Hình ảnh được chèn sử dụng thẻ <img> .Chỉ khác so với các hình ảnh khác là bạn phải thêm một thuộc tính  usemap .

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap">


Giá trị usemap bắt đầu với dấu thăng # theo sau là tên của bản đồ hình ảnh, và được sử dụng để tạo các liên hệ giữa hình ảnh và bản đồ hình ảnh.

Ghi chú: Bạn có thể sử dụng bất kì hình ảnh nào như một bản đồ hình ảnh.
Bản đồ(The Map)


Sau đó thêm một thành phần <map> .

Thành phần  <map> được sử dụng để tạo một bản đồ hình ảnh, và nó được liên kết đến hình ảnh bằng cách sử dụng thuộc tính  name :

<map name="workmap">


Thuộc tính name phải có cùng giá trị với thuộc tính  usemap .

Ghi chú: Bạn có thể chèn thành phần <map> bất kì chỗ nào bạn thích, nó không cần phải được chèn ngay sau hình ảnh.
Khu vực (The Areas)


Sau đó thêm các khu vực có thể bấm.

Một khu vực có thể bấm được định nghĩa bằng cách sử dụng một thành phần  <area> .

Hình dạng

Bạn phải định nghĩa hình dạng của các khu vực, và bạn có thể chọn một trong những giá trị sau đây:

 • rect - định nghĩa một khu vực hình chữ nhật
 • circle - định nghĩa một khu vực hình tròn
 • poly - định nghĩa một khu vực đa giác
 • default - định nghĩa toàn bộ khu vực

Tọa độ

Bạn phải định nghĩa một vài tọa độ để có thể đặt các vùng bấm được lên trên hình ảnh.

Các tọa độ đi thành cặp, một cho trục x và một cho trục y.

Tọa độ  34, 44 nằm ở 34 điểm ảnh tính từ lề bên trái và 44 điểm ảnh tính từ trên đầu:Tọa độ 270, 350 nằm ở 270 điểm ảnh tính từ bên lề trái và 350 điểm ảnh tính từ trên đầu:


Bây giờ bạn đã có đủ dữ kiện để tạo một khu vực hình chữ nhật có thể bấm:

<area shape="rect" coords="34, 44, 270, 350" href="computer.htm">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Maps</h2>
<p>Click on the computer, to go to a new page and read more about the topic:</p>

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">

<map name="workmap">
 <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
</map>

</body>
</html>


Đây là khu vực trở thành có thể bấm và sẽ gửi người dùng đến trang web computer.htm:Hình tròn

Để thêm một khu vực hình tròn, đầu tiên định vị tọa độ của trung tâm hình tròn:

337, 300Sau đó xác định bán kính của hình tròn:

44 điểm ảnh


Bây giờ bạn đã có đủ dữ kiện để tạo ra một khu vực hình tròn có thể bấm:

<area shape="circle" coords="337, 300, 44" href="coffee.htm">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Maps</h2>
<p>Click on the cup of coffee to go to a new page and read more about the topic:</p>

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">

<map name="workmap">
 <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Cup of coffee" href="coffee.htm">
</map>

</body>
</html>


Đây là khu vực trở nên có thể bấm và gửi người dùng đến trang coffee.htm:

Bản đồ hình ảnh và JavaScript


Một khu vực có thể bấm không nhất thiết phải là một liên kết đến trang khác, nó cũng có thể kích hoạt một hàm JavaScript.

Thêm một sự kiện click trên thành phần <area> để thực thi một hàm JavaScript:

ví dụ

Bạn có thể sử dụng thuộc tính onclick để thực thi một hàm JavaScript khi khu vực được bấm.

<area shape="circle" coords="337,300,44" onclick="myFunction()">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Maps</h2>
<p>Click on the cup of coffee to execute a JavaScript function:</p>

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">

<map name="workmap">
 <area shape="circle" coords="337,300,44" onclick="myFunction()">
</map>

<script>
function myFunction() {
 alert("You clicked the coffee cup!");
}
</script>

</body>
</html>
Tóm tắt chương


 • Dùng thành phần HTML <map> để định nghĩa một bản đồ hình ảnh
 • Sử dụng thành phần HTML <area> để định nghĩa các khu vực có thể bấm trong bản đồ hình ảnh
 • Sử dụng thuộc tính usemap của thành phần HTML <img> để trỏ đến một bản đồ hình ảnh


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!