By GokiSoft.Com| 09:04 25/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML BT1491


Một đường dẫn tệp mô tả vị trí của một tệp trong cấu trúc thư mục của một trang web.


Các ví dụ về đường dẫn tệp


Đường dẫnMô tả
<img src="picture.jpg">picture.jpg được đặt trong cùng một thư mục với trang hiện ta
<img src="images/picture.jpg">picture.jpg được đặt trong thư mục hình ảnh trong thư mục hiện tại
<img src="/images/picture.jpg">picture.jpg được đặt trong thư mục hình ảnh tại thư mục gốc của trang web hiện tại
<img src="../picture.jpg">picture.jpg được đặt trong thư mục tăng một cấp tính từ thư mục hiện tại
Các đường dẫn tệp HTML


Một đường dẫn mô tả vị trí của một tệp trong cấu trúc thư mục của trang web.

Đường dẫn tệp được sử dụng để liên kết các tệp bên ngoài, như:

  • Các trang web
  • Các hình ảnh
  • Các dải phong cách
  • JavaScript
Đường dẫn tuyệt đối


Một đường dẫn tuyệt đói là một URL đầy đủ dến một tệp:

ví dụ

<img src="https://www.w3schools.com/images/picture.jpg" alt="Mountain">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Using a Full URL File Path</h2>
<img src="https://www.w3schools.com/images/picture.jpg" alt="Mountain" style="width:300px">

</body>
</html>

Thẻ <img> được giải thích trong chương về HTML Images.

Đường dẫn tương đối


Một đường dẫn tương đối trỏ đến một tệp tin liên quan đến trang hiện tại.

Trong ví dụ này, đường dẫn tệp trỏ đến một tệp trong thư mục hình ảnh được đặt ở thư mục gốc của trang web hiện tại:

ví dụ

<img src="/images/picture.jpg" alt="Mountain">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Using a Relative File Path</h2>
<img src="/images/picture.jpg" alt="Mountain" style="width:300px">

</body>
</html>


Trong ví dụ này, đường dẫn tệp trỏ đến một tệp trong thư mục hình ảnh được đặt trong thư mục hiện tại:

ví dụ

<img src="images/picture.jpg" alt="Mountain">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Using a Relative File Path</h2>
<img src="images/picture.jpg" alt="Mountain" style="width:300px">

</body>
</html>


Trong ví dụ này, đường dẫn tệp trỏ đến một tệp trong thư mục hình ảnh được đặt trong thư mục tăng một cấp tính từ thư mục hiện tại.
Cách thực hành tốt nhất


Cách thực hành tốt nhất là sử dụng các đường dẫn tệp tương đối (nếu có thể).

Khi sử dụng các đường dẫn tệp tương đối, trang web của bản sẽ không bị phụ thuộc vào URL nền hiện tại của bạn. Toàn bộ các liên kết sẽ hoạt động trên chính máy tính của bạn (localhost) cũng như trên domain public hiện tại của bạn và domain public trong tương lai của bạn.
Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1491

Bình luận