By GokiSoft.com| 18:30 24/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTMLHTML cũng hỗ trợ danh mục mô tả.


Các danh mục mô tả trong HTML


Một danh sách mô tả là một danh sách của các thuật ngữ, với mô tả cho mỗi thuật ngữ.

Thẻ <dl> định nghĩa danh sách mô tả, thẻ  <dt> định nghĩa thuật ngữ (tên), và thẻ  <dd> mô tả cho mỗi thuật ngữ:

ví dụ

<dl>
 <dt>Coffee</dt>
 <dd>- black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
 <dd>- white cold drink</dd>
</dl>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>A Description List</h2>

<dl>
 <dt>Coffee</dt>
 <dd>- black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
 <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

</body>
</html>
Tóm tắt chương


 • Dùng thành phần <dl> để định nghĩa danh sách mô tả
 • Dùng thành phần <dt> để định nghĩa thuật ngữ mô tả
 • Dùng thành phần <dd> để mô tả thuật ngữ trong danh sách mô tả
Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó