By GokiSoft.com| 02:05 28/04/2020|
Tài Liệu HTML

Những thuộc tính cơ bản của HTML

Tài liệu HTML 

Tất cả tài liệu HTML đều bắt đầu bằng khai báo kiểu tài liệu <!DOCTYPE html>

Tài liệu HTML bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>

Tài liệu HTML được hiển thị trên trình duyệt được viết giữa <body></body>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>


Tiêu đề trong HTML 

Tiêu đề trong HTML được định nghĩa từ thẻ <h1> đến thẻ <h6>

Thẻ <h1> định nghĩa tiêu đề quan trọng nhất . Thẻ <h6> định nghĩa tiêu đề ít quan trọng nhất.

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>


Văn bản trong HTML

Các văn bản trong HTML được định nghĩa qua thẻ <p>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>


Liên kết trong HTML 

Các liên kết ( link ) trong HTML được định nghĩa qua thẻ <a>

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>
Các thuộc tính của liên kết ( link ) được ghi rõ ở trong thuộc tính href

Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp thông tin về thành phần HTML


Ảnh trong HTML

Ảnh trong HTML ( Images ) được định nghĩa qua thẻ <img>

Các thuộc tính đối với ảnh trong HTML : nguồn file ( src ) ,  văn bản thay thế ( alt ) , width , height 

<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">


Nút trong HTML

Các nút trong HTML ( HTML buttons ) được định nghĩa qua thẻ <button>

<button>Click me</button>


Danh sách trong HTML

Danh sách trong HTML được định nghĩa qua thẻ <ul> ( kiểu không sắp xếp ( unordered list ) )  hoặc <ol> ( kiểu sắp xếp ( ordered list ) ) và xếp chồng danh sách bằng thẻ <li>

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó