IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Những thuộc tính cơ bản của HTML

Những thuộc tính cơ bản của HTML

by GokiSoft.Com - 02:05 28/04/2020 2,413 Lượt Xem

Tài liệu HTML 

Tất cả tài liệu HTML đều bắt đầu bằng khai báo kiểu tài liệu <!DOCTYPE html>

Tài liệu HTML bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>

Tài liệu HTML được hiển thị trên trình duyệt được viết giữa <body></body>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>


Tiêu đề trong HTML 

Tiêu đề trong HTML được định nghĩa từ thẻ <h1> đến thẻ <h6>

Thẻ <h1> định nghĩa tiêu đề quan trọng nhất . Thẻ <h6> định nghĩa tiêu đề ít quan trọng nhất.

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>


Văn bản trong HTML

Các văn bản trong HTML được định nghĩa qua thẻ <p>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>


Liên kết trong HTML 

Các liên kết ( link ) trong HTML được định nghĩa qua thẻ <a>

<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>
Các thuộc tính của liên kết ( link ) được ghi rõ ở trong thuộc tính href

Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp thông tin về thành phần HTML


Ảnh trong HTML

Ảnh trong HTML ( Images ) được định nghĩa qua thẻ <img>

Các thuộc tính đối với ảnh trong HTML : nguồn file ( src ) ,  văn bản thay thế ( alt ) , width , height 

<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">


Nút trong HTML

Các nút trong HTML ( HTML buttons ) được định nghĩa qua thẻ <button>

<button>Click me</button>


Danh sách trong HTML

Danh sách trong HTML được định nghĩa qua thẻ <ul> ( kiểu không sắp xếp ( unordered list ) )  hoặc <ol> ( kiểu sắp xếp ( ordered list ) ) và xếp chồng danh sách bằng thẻ <li>

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!