By GokiSoft.Com| 10:28 21/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML BT1442

Một đoạn văn luôn bắt đầu trên một dòng mới, và thường là một khối văn bản.Các đoạn văn trong HTML


Thành phần <p> định nghĩa một đoạn văn.

Một đoạn văn luôn bắt đầu trên một dòng mới, và các trình duyệt tự động thêm các khoảng trắng (một cái lề) trước và sau một đoạn văn.

ví dụ

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
Hiển thị HTML


Bạn sẽ không thể chắc chắn cách mà HTML sẽ được hiển thị.

Các màn hình lớn hay nhỏ, và các cửa sổ thay đổi kích thước sẽ tạo ra các kết quả khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi đầu ra bằng các không gian thêm hoặc các dòng thêm trong code HTML của bạn.

Các trình duyệt sẽ loại bỏ bất kì khoảng không thêm và các dòng thêm nào khi trang được hiển thị:

ví dụ

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains     a lot of spaces
in the source     code,
but the    browser
ignores it.
</p>
Đừng quên thẻ đóng


Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị chính xác kể cả khi bạn quên thẻ đóng:

ví dụ

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.

<p>Don't forget to close your HTML tags!</p>

</body>
</html>


Ví dụ trên sẽ hoạt động với hầu hết các trình duyệt, nhưng đừng phụ thuộc vào điều đó.

Ghi chú: Bỏ qua thẻ đóng có thể dẫn đến các kết quả không ngờ tới hoặc các lỗi.Ngắt dòng trong HMTL


Thành phần HTML <br> định nghĩa một lần ngắt dòng.

Sử dụng  <br> nếu bạn muốn ngắt một dòng (một dòng mới) mà không bắt đầu một đoạn văn bản mới:

ví dụ

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks</p>

</body>
</html>


Thẻ <br> là một thẻ rỗng, nghĩa là nó không có thẻ đóng.Vấn đề khi viết thơ


Bài thơ này sẽ hiển thị trên một dòng:

ví dụ

<p>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>In HTML, spaces and new lines are ignored:</p>

<p>

 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.
 
 Oh, bring back my Bonnie to me.

</p>

</body>
</html>Thành phần <pre> trong HTML


Các thành phần HTML <pre> định nghĩa các văn bản định dạng sẵn.

Văn bản bên trong một <pre> sẽ được hiển thị trong một font có chiều rộng cố định (thường là tin tức), và nó giữ lại cả khoảng không và ngắt dòng:

ví dụ

<pre>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The pre tag preserves both spaces and line breaks:</p>

<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.
  
  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

</body>
</html>


Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1442