IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML

by GokiSoft.Com - 10:28 21/05/2020 2,073 Lượt Xem

Một đoạn văn luôn bắt đầu trên một dòng mới, và thường là một khối văn bản.Các đoạn văn trong HTML


Thành phần <p> định nghĩa một đoạn văn.

Một đoạn văn luôn bắt đầu trên một dòng mới, và các trình duyệt tự động thêm các khoảng trắng (một cái lề) trước và sau một đoạn văn.

ví dụ

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
Hiển thị HTML


Bạn sẽ không thể chắc chắn cách mà HTML sẽ được hiển thị.

Các màn hình lớn hay nhỏ, và các cửa sổ thay đổi kích thước sẽ tạo ra các kết quả khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi đầu ra bằng các không gian thêm hoặc các dòng thêm trong code HTML của bạn.

Các trình duyệt sẽ loại bỏ bất kì khoảng không thêm và các dòng thêm nào khi trang được hiển thị:

ví dụ

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains     a lot of spaces
in the source     code,
but the    browser
ignores it.
</p>
Đừng quên thẻ đóng


Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị chính xác kể cả khi bạn quên thẻ đóng:

ví dụ

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.

<p>Don't forget to close your HTML tags!</p>

</body>
</html>


Ví dụ trên sẽ hoạt động với hầu hết các trình duyệt, nhưng đừng phụ thuộc vào điều đó.

Ghi chú: Bỏ qua thẻ đóng có thể dẫn đến các kết quả không ngờ tới hoặc các lỗi.Ngắt dòng trong HMTL


Thành phần HTML <br> định nghĩa một lần ngắt dòng.

Sử dụng  <br> nếu bạn muốn ngắt một dòng (một dòng mới) mà không bắt đầu một đoạn văn bản mới:

ví dụ

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks</p>

</body>
</html>


Thẻ <br> là một thẻ rỗng, nghĩa là nó không có thẻ đóng.Vấn đề khi viết thơ


Bài thơ này sẽ hiển thị trên một dòng:

ví dụ

<p>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>In HTML, spaces and new lines are ignored:</p>

<p>

 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.
 
 Oh, bring back my Bonnie to me.

</p>

</body>
</html>Thành phần <pre> trong HTML


Các thành phần HTML <pre> định nghĩa các văn bản định dạng sẵn.

Văn bản bên trong một <pre> sẽ được hiển thị trong một font có chiều rộng cố định (thường là tin tức), và nó giữ lại cả khoảng không và ngắt dòng:

ví dụ

<pre>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The pre tag preserves both spaces and line breaks:</p>

<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.
  
  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

</body>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!