By GokiSoft.Com| 16:05 22/05/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Images - Hình ảnh trong HTML BT1464Các hình ảnh có thể cải thiện thiết kế và giao diện của một trang web.ví dụ

<img src="pic_trulli.jpg" alt="Italian Trulli">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Image</h2>
<img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli" width="500" height="333">

</body>
</html>


ví dụ

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Image</h2>
<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" width="500" height="600">

</body>
</html>


ví dụ

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Image</h2>
<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania" width="460" height="345">

</body>
</html>
Cú pháp tạo các hình ảnh trong HTML


Trong HTML, các hình ảnh được định nghĩa bằng thẻ <img>.

Thẻ <img> là một thẻ rỗng, nó chỉ chứa thuộc tính, và không có thẻ đóng.

Thuộc tính  src xác định URL (địa chỉ web của hình ảnh):

<img src="url">
Thuộc tính alt


Thuộc tính alt cung cấp một văn bản thay thế cho một hình ảnh, nếu người dùng trong một vài lý do không thể nhình thấy (bời vì kết nối chậm, một lỗi trong thuộc tính src, hoặc nếu người dùng sử dụng chế độ đọc màn hình).

Giá trị của thuộc tính  alt nên mô tả cho hình ảnh:

ví dụ

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Alternative text</h2>

<p>The alt attribute should reflect the image content, so users who cannot see the image gets an understanding of what the image contains:</p>

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania" width="460" height="345">

</body>
</html>


Nếu một trình duyệt không thể tìm thấy một hình ảnh, nó sẽ hiển thị giá trị của thuộc tính  alt :

ví dụ

<img src="wrongname.gif" alt="Flowers in Chania">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>If a browser cannot find the image, it will display the alternate text:</p>

<img src="wrongname.gif" alt="Flowers in Chania">

</body>
</html>


Ghi chú: Thuộc tính alt là bắt buộc. Một trang web sẽ không thể hợp lệ hóa một cách chính xác mà không có nó.


Kích thước hình ảnh - Chiều rộng và chiều cao(Image Size - Width and Height)


Bạn có thể sử dụng thuộc tính style để xác định chiều rộng và chiều cao của một hình ảnh.

ví dụ

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" style="width:500px;height:600px;">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Size</h2>

<p>Use the style attribute to specify the width and height of an image:</p>
<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" style="width:500px;height:600px;">

</body>
</html>


Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các thuộc tính width vàheight:

ví dụ

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" width="500" height="600">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image Size</h2>

<p>In this example, we specify the width and height of an image with the width and height attributes:</p>

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" width="500" height="600">

</body>
</html>


Thuộc tính width và height luôn định nghĩa chiều rộng và cao của một hình ảnh dưới dạng các điểm ảnh:

Ghi chú: Luôn luôn xác định chiều rộng và cao của một hình ảnh.Nếu rộng và cao không được xác định, trang web có thể nhấp nháy khi tải hình ảnh.
Width và Height, hay Style?


Các thuộc tính widthheight, và style là hợp lệ trong HTML.

Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất sử dụng thuộc tính style . Nó ngăn các dải phong cách khỏi việc thay đổi kích cỡ của các hình ảnh:

ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img {
  width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>

<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

</body>
</html>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
/* This stylesheet sets the width of all images to 100%: */
img {
  width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Styling Images</h2>
<p>The image below has the width attribute set to 128 pixels, but the stylesheet overrides it, and sets the width to 100%.</p>
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">

<p>The image below uses the style attribute, where the width is set to 128 pixels which overrides the stylesheet:</p>
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

</body>
</html>
Các hình ảnh trong một thư mục khác


Nếu không được xác định, các trình duyệt sẽ mong muốn tìm hình ảnh trong cùng một thư mục với trang web.

Tuy nhiên, đây là điều phổ biến khi lưu trữ các hình ảnh trong một thư mục con. Sau đó bạn phải bao gồm cả tên thư mục trong thuộc tính  src:

ví dụ

<img src="/images/html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Images in Another Folder</h2>
<p>It is common to store images in a sub-folder. You must then include the folder name in the src attribute:</p>

<img src="/images/html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

</body>
</html>

Các hình ảnh trên máy chủ khác


Một vài trang web lưu hình ảnh của chúng trên các sever hình ảnh.

Thực ra, bạn có thể truy cập các hình ảnh từ bất kì địa chỉ web nào trên thế giới:

ví dụ

<img src="https://www.w3schools.com/images/w3schools_green.jpg" alt="W3Schools.com">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Images on Another Server</h2>

<img src="https://www.w3schools.com/images/w3schools_green.jpg" alt="W3Schools.com" style="width:104px;height:142px;">

</body>
</html>

Bạn có thể đọc thêm về các đường dẫn file trong chương HTML File Paths.
Các hình ảnh hoạt hình


HTML cho phép các GIF hoạt hình:

ví dụ

<img src="programming.gif" alt="Computer Man" style="width:48px;height:48px;">
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Animated Images</h2>
<p>The GIF standard allows moving images.</p>

<img src="programming.gif" alt="Computer man" style="width:48px;height:48px;">

</body>
</html>

Hình ảnh là một liên kết


Để sử dụng hình ảnh là một liên kết, đặt thẻ <img> bên trong thẻ  <a> :

ví dụ

<a href="default.asp">
  <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Image as a Link</h2>

<p>The image is a link. You can click on it.</p>

<a href="default.asp">
<img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>

</body>
</html>
Hình ảnh nổi(Image Floating)


Sử dụng thuộc tính float của CSS để cho phép hình ảnh nổi sang bên phải hoặc bên trái của một văn bản:

ví dụ

<p><img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:right;width:42px;height:42px;">
The image will float to the right of the text.</p>

<p><img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:left;width:42px;height:42px;">
The image will float to the left of the text.</p>
<html>
<body>

<h2>Floating Images</h2>
<p><strong>Float the image to the right:</strong></p>

<p>
<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:right;width:42px;height:42px;">
A paragraph with a floating image. A paragraph with a floating image. A paragraph with a floating image.
</p>

<p><strong>Float the image to the left:</strong></p>
<p>
<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:left;width:42px;height:42px;">
A paragraph with a floating image. A paragraph with a floating image. A paragraph with a floating image.  
</p>

</body>
</html>

Ghi chú: Để học thêm về CSS Float, đọc CSS Float Tutorial.
Chế độ màn hình đọc trong HTML


Một chế độ đọc màn hình là một chương trình phần mềm có thể đọc code HTML, chuyển đổi văn bản, và cho phép người dùng "nghe" nội dung. Chế độ đọc màn hình hữu ích cho người bị khiếm thị hoặc không thể đọc.
Tóm tắt chương

  • Dùng thành phần <img> của HTML để định nghĩa một hình ảnh
  • Dùng thuộc tính src của HTML để định nghĩa URL của hình ảnh
  • Dùng thuộc tính alt của HTML để định nghĩa văn bản thay thể cho một hình ảnh, nếu nó không thể được hiển thị
  • Dùng thuộc tính width và height của HTML để định nghĩa kích thước của hình ảnh
  • Dùng thuộc tính width và height của CSS để định nghĩa kích thước của hình ảnh
  • Dùng thuộc tính float của CSS để cho phép hình ảnh nổi


Tải xuống các hình ảnh mất thời gian. Các hình ảnh lớn có thể làm chậm trang của bạn. Dùng các hình ảnh một cách cẩn trọng.
Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1464