IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML

by GokiSoft.Com - 16:24 02/06/2020 2,038 Lượt Xem

Một URL là một từ khác cho một địa chỉ web.

Một URL có thể bao gồm các từ (gokisoft.com), hoặc một địa chỉ giao thức Internet (IP) (192.68.20.50).

Hầu hết mọi người nhập vào tên khi lướt web, bởi vì các tên dễ dàng hơn để nhớ so với các chữ số.
URL - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất


Trình duyệt web yêu cầu các trang web từ máy chủ bằng cách sử dụng một URL.

Một bộ định vị tài nguyên đồng nhất (URL) được sử dụng để địa chỉ hóa một tài liệu (hoặc dữ liệu khác) trên web.

Một địa chỉ web như gokisoft.com/html/default.asp viết theo quy tắc cú pháp sau:

scheme://prefix.domain:port/path/filename


Giải thích:

  • scheme(lược đồ) - xác định loại dịch vụ của Internet (most common is http or https)
  • prefix(tiền tố) - định nghĩa một tiền tố tên miền (mặc định cho http là www)
  • domain(miền) - định nghĩa tên miền của internet (như gokisoft.com)
  • port(cổng) - xác định số cổng tại máy chủ (mặc định cho http là 80)
  • path(đường dẫn) - xác định một đường dẫn trên máy chủ (nếu bỏ qua: thư mục gốc của trang web) 
  • filename(tên file) - xác định tên của một tài liệu hoặc tài nguyên
Lược đồ URL phổ biến


Bảng dưới là danh sách một vài các lược đồ phổ biến:

Lược đồViết tắt củaDùng cho
httpHyperText Transfer ProtocolCác trang web phổ biến. Không được mã hóa
httpsSecure HyperText Transfer ProtocolCác trang web bảo mật. Mã hóa
ftpFile Transfer ProtocolTải xuống hoặc tải lên các file
file Một file trên máy tính của bạn 
Mã hóa URL


Các URL chỉ có thể được gửi qua internet sử dụng bộ ký tự ASCII. Nếu một URL chứa các ký tự bên ngoài bộ ASCII, URL phải được chuyển đổi.

Mã hóa URL chuyển đổi các ký tự không phải ASCII thành định dạng có thể được truyền qua Internet.

Các ví dụ mã hóa ACII


Trình duyệt của bạn sẽ mã hóa đầu vào, dựa theo bộ ký tự được sử dụng trong trang của bạn.

Bộ ký tự mặc định tring HTML5 là UTF-8.


Ký tựTừ Windows-1252Từ UTF-8
%80%E2%82%AC
£%A3%C2%A3
©%A9%C2%A9
®%AE%C2%AE
À%C0%C3%80
Á%C1%C3%81
Â%C2%C3%82
Ã%C3%C3%83
Ä%C4%C3%84
Å%C5%C3%85
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!