By GokiSoft.Com| 16:24 02/06/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML BT1546

Một URL là một từ khác cho một địa chỉ web.

Một URL có thể bao gồm các từ (gokisoft.com), hoặc một địa chỉ giao thức Internet (IP) (192.68.20.50).

Hầu hết mọi người nhập vào tên khi lướt web, bởi vì các tên dễ dàng hơn để nhớ so với các chữ số.
URL - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất


Trình duyệt web yêu cầu các trang web từ máy chủ bằng cách sử dụng một URL.

Một bộ định vị tài nguyên đồng nhất (URL) được sử dụng để địa chỉ hóa một tài liệu (hoặc dữ liệu khác) trên web.

Một địa chỉ web như gokisoft.com/html/default.asp viết theo quy tắc cú pháp sau:

scheme://prefix.domain:port/path/filename


Giải thích:

  • scheme(lược đồ) - xác định loại dịch vụ của Internet (most common is http or https)
  • prefix(tiền tố) - định nghĩa một tiền tố tên miền (mặc định cho http là www)
  • domain(miền) - định nghĩa tên miền của internet (như gokisoft.com)
  • port(cổng) - xác định số cổng tại máy chủ (mặc định cho http là 80)
  • path(đường dẫn) - xác định một đường dẫn trên máy chủ (nếu bỏ qua: thư mục gốc của trang web) 
  • filename(tên file) - xác định tên của một tài liệu hoặc tài nguyên
Lược đồ URL phổ biến


Bảng dưới là danh sách một vài các lược đồ phổ biến:

Lược đồViết tắt củaDùng cho
httpHyperText Transfer ProtocolCác trang web phổ biến. Không được mã hóa
httpsSecure HyperText Transfer ProtocolCác trang web bảo mật. Mã hóa
ftpFile Transfer ProtocolTải xuống hoặc tải lên các file
file Một file trên máy tính của bạn 
Mã hóa URL


Các URL chỉ có thể được gửi qua internet sử dụng bộ ký tự ASCII. Nếu một URL chứa các ký tự bên ngoài bộ ASCII, URL phải được chuyển đổi.

Mã hóa URL chuyển đổi các ký tự không phải ASCII thành định dạng có thể được truyền qua Internet.

Các ví dụ mã hóa ACII


Trình duyệt của bạn sẽ mã hóa đầu vào, dựa theo bộ ký tự được sử dụng trong trang của bạn.

Bộ ký tự mặc định tring HTML5 là UTF-8.


Ký tựTừ Windows-1252Từ UTF-8
%80%E2%82%AC
£%A3%C2%A3
©%A9%C2%A9
®%AE%C2%AE
À%C0%C3%80
Á%C1%C3%81
Â%C2%C3%82
Ã%C3%C3%83
Ä%C4%C3%84
Å%C5%C3%85
Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1546