IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML

HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML

by GokiSoft.Com - 10:05 24/05/2020 3,566 Lượt Xem

Các danh sách trong HTML cho phép tác giả của web nhóm một tập hợp các mục liên quan vào trong danh sách.

ví dụ

Một danh sách HTML không có thứ tự:

 • Item
 • Item
 • Item
 • Item

Một danh sách HTML có thứ tự:

 1. First item
 2. Second item
 3. Third item
 4. Fourth item<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>An Unordered HTML List</h2>

<ul>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ul> 

<h2>An Ordered HTML List</h2>

<ol>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>
Danh sách HTML không có thứ tự


Một danh sách không có thứ tự bắt đầu với thẻ  <ul> . Mỗi mục bắt đầu với thẻ  <li> .

Danh sách các mục sẽ được đánh dấu với một chấm đen nhỏ theo mặc định:

ví dụ

<ul>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ul>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>An unordered HTML list</h2>

<ul>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ul> 

</body>
</html>
Danh sách HTML có thứ tự


Một danh sách có thứ tự bắt đầu bằng thẻ  <ol> . Mỗi mục trong danh sách bắt đầu bằng thẻ  <li> .

Các mục trong danh sách sẽ được đánh số theo mặc định:

ví dụ

<ol>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>An ordered HTML list</h2>

<ol>
 <li>Coffee</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Milk</li>
</ol> 

</body>
</html>
Danh sách mô tả trong HTML


HTML cũng hỗ trợ các danh sách mô tả.

Một danh sách mô tả là một danh sách của các thuật ngữ, với các mô tả của mỗi thuật ngữ.

Thẻ <dl> định nghĩa danh sách mô tả, thẻ <dt> định nghĩa thuật ngữ (tên), và thẻ <dd> mô tả cho mỗi thuật ngữ:

ví dụ

<dl>
 <dt>Coffee</dt>
 <dd>- black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
 <dd>- white cold drink</dd>
</dl>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>A Description List</h2>

<dl>
 <dt>Coffee</dt>
 <dd>- black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
 <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

</body>
</html>
Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!